Ocena brak

Funkcja kontrolna Sejmu - omów formy kontroli

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Konstytucja powierza wykonywanie funkcji kontrolnej nad działalnością Rady Ministrów Sejmowi i dopuszcza jej sprawowanie tylko w zakresie określonym przepisami konstytucji i ustaw. realizacja funkcji kontrolnej nie może być łączona tylko i wyłącznie z Sejmem. Określone uprawnienia kontrolne wobec Rady Ministrów posiada także 2-a izba parlamentu w porównaniu z sejmem niewielkie. Kontrola ta realizowana przez:

a) Sejm działający in pleno. Formą kontroli Sejmu działającego in pleno nad działalnością Rady Ministrów jest udzielenie rządowi absolutorium. Na rządzie spoczywa obowiązek przedłożenia Sejmowi w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Innymi formami kontroli jest udzielenie jej wotum zaufania, możliwość wyrażania konstruktywnego wotum nieufności.

b) organ kontrolny NIK lub wewnętrzne organy pomocnicze. Najwyższa Izba Kontroli. Temu organowi sejm może zlecać przeprowadzenie ściśle określonych kontroli. Przedstawiciele NIK uczestniczący w posiedzeniach komisji sejmowych, mogą zgłaszać uwagi do sprawozdań i informacji przekładanych komisjom. Organami wewnętrznymi Sejmu powołanymi do sprawowania kontroli są komisje sejmowe. Większość z nich to komisje resortowe, komisje te posiadają uprawnienia kontrolne, w sprawach związanych z prowadzeniem w życie i wykonywaniem ustaw i uchwał Sejmu, mogą samodzielnie przeprowadzać kontrole.

c) indywidualną działalność parlamentarzystów. Tradycyjnymi uprawnieniami kontrolnymi przysługującymi posłom jest prawo kierowania przez nich do członków Rady ministrów interpelacji i zapytań poselskich oraz wniosków o przedstawienie informacji bieżących i pytań w sprawach bieżących.

Podobne prace

Do góry