Ocena brak

Funkcja emisyjna banku centralnego – podstawy prawne

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

Art. 33.1

Wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych, jak również termin wprowadzenia ich do obiegu ustala Prezes NBP w drodze zarządzenia.

2. Prezes NBP może wycofać z obiegu określone znaki pieniężne. Po upływie terminu określonego przez prezesa NBP znaki te przestają być prawnym środkiem płatniczym za obszarze RP i podlegają wymianie w wyznaczonych przez prezesa bankach.

Art. 34.1.

Znaki pieniężne nie odpowiadające w skutek zużycia lub uszkodzenia warunkom ustalonym przez Prezesa NBP, przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze RP i podlegają wymianie

2. Prezes NBP, określa w drodze zarządzenia szczegółowe zasady i tryby wymiany znaków pieniężnych, o których mowa w ust.1

3.Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do fałszywych banknotów i monet opiewające na waluty obce

4.Prezes NBP określa w drodze rozporządzenia, zasady i tryb postępowania przy zatrzymaniu znaków pieniężnych (podejrzanych co do autentyczności) oraz postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi. Zarządzanie wymaga uzgodnienia z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art. 36. NBP może prowadzić w kraju i zagranicą sprzedaż monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie, oraz na inne cele, na warunkach i według zasad ustalonych przez Zarząd NBP w drodze uchwały.

Do góry