Ocena brak

Fundusze własne banku jako element ograniczenia ryzyka

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Fundusze własne banku są najistotniejszym elementem w procesie tworzenia regulacji ostrożnościowych. Skala działalności prowadzonej przez Bank zależy od wielkości posiadanego kapitału. Kapitał w odpowiedniej wysokości stanowi zatem bufor bezpieczeństwa banku, pozwala na zachowanie wypłacalności ekspansję. Oprócz szeroko rozumianej funkcji „gwarantowania bezpieczeństwa” kapitał własny banku jest:

- elementem koniecznym do uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej,

- z reguły tanim źródłem finansowania działalności bankowej,

- czynnikiem określającym wielkośc oraz potencjał banku.

 

Źródłami kapitały własnego są:

1) w chwili założenia: wkłady właścicieli, akcjonariuszy lub udziały członków,

2) w trakcie działalności:

- zysk zatrzymany

- emisja i sprzedaż nowych akcji

- dopłaty akcjonariuszy w spółce akcyjnej

- dopłaty członków w banku spółdzielczym i dofinansowanie w banku państwowym.

W każdym systemie bankowym stosowane są nieco inne sposoby liczenia funduszy własnych, często nie całkiem porównywalne.

 

Kapitały własne banku stanowią zazwyczj mniej niż 10% sumy pasywów banku. Spełniają one funkcję założytcielską, finansową, służą do przejściowego wyrównywania poniesinych strat a także są bazą do podziału zysku.

 

Dodatkową bardzo istotną funkcją jaką pełnią jest funkcja regulatora działalności kredytowej.

Rozmiary akcji kredytowej sparametryzowane są kapitałem włąsnym.

Współczynnik Cook’a (współczynnik wypłacalności) określa relacje kapitału do kredytu.

 

W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania tegoż współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru Bankowego określa sposób jego wyliczenia oraz procentowe wagi ryzyka przypisane poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiązań pozabilansowych( 0%, 20%, 50%, 100%).

Zgodnie z ustawą Prawo Bankowe bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na takim poziomie, aby wynosiła ona nie mniej niż 8% aktywów i zobowiązań pozabilansowych banku ważonych ryzykiem. Bank rozpoczynający działalność operacyjną jest obowiązany utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niższym niż 15% przez pierwsze 12 miesięcy działalności, a przez następne 12 miesięcy działalności - na poziomie nie niższym niż 12%1.

1 Art. 128 ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 939

 

Podobne prace

Do góry