Ocena brak

FUNDUSZE WŁASNE BANKU

Autor /Blandyna Dodano /13.08.2013

Kapitały (fundusze) własne stanowiące równowartość składników majątku wniesionych na trwałe do banku przez jego właścicieli oraz wygospodarowanych i zatrzymanych przez bank zysków, a także innych wielkości. W momencie tworzenia banku założyciele muszą złożyć zapewnienie, że f.w.b. zostaną dostosowane do rodzaju, przewidywanych do wykonywania czynności bankowych i rozmiarów działalności banku, gdyż od nich zależy bezpieczeństwo ekonomiczne banku. W f.w.b. można wyodrębnić: 1) fundusze podstawowe; 2) fundusze uzupełniające. Wartość funduszy uzupełniających zgodnie z ustawą - Prawo bankowe nie może przewyższać funduszy podstawowych banku.

F.w.b. są pomniejszane (zgodnie z prawem bankowym) o: 1) brakującą kwotę rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumianą jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku; 2) zaangażowanie kapitałowe banku (bezpośrednie i pośrednie, przez instytucje niefinansowe) w instytucje finansowe, instytucje kredytowe, banki i zakłady ubezpieczeń, z wyłączeniem sytuacji, gdy zaangażowanie banku w danym podmiocie stanowi nie więcej niż 10% funduszy własnych tego podmiotu i nie więcej niż 10% f.w.b. przed pomniejszeniem, wyrażone w postaci: a) posiadanych akcji lub udziałów, b) kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych, c) innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy własnych lub kapitałów tych podmiotów (w tym dopłaty na rzecz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) według wartości bilansowej; 3) inne pomniejszenia f.w.b. określone przez Komisję Nadzoru Bankowego.

Banki są zobowiązane spełniać wymagania określone ustawą - Prawo bankowe w zakresie: 1) poziomu f.w.b., który nie powinien być niższy niż równowartość w złotych 5 000 000 euro na dzień sprawozdawczy (przeliczenie dokonywane jest według średniego kursu ogłaszanego w tym dniu przez Narodowy Bank Polski), z tym że wartość wkładów niepieniężnych nie może przekroczyć 15% funduszy zasadniczych banku; banki spółdzielcze powinny od 1 stycznia 2002 r. posiadać kapitały własne co najmniej w równowartości 300 000 euro (od 1 stycznia 2006 r. - 500 000 euro), a banki zrzeszające od 1 styczna 2004 r. na poziomie równowartości 15 000 000 euro (od 1 stycznia 2007 r. - 20 000 000 euro); 2) utrzymania, na poziomie nie niższym niż suma wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka prowadzonej działalności, sumy funduszy własnych oraz dodatkowych pozycji bilansu banku określonych przez Komisję Nadzoru Bankowego, pomniejszoną o kwotę przekroczenia progu koncentracji kapitałowej, czyli większej z liczb: a) sumy kwot, o które poszczególne znaczne pakiety akcji lub udziałów przekraczają 15% funduszy własnych banku; b) kwoty, o którą suma znacznych pakietów akcji lub udziałów przekracza 60% f.w.b.; nie dotyczy to jednak zaangażowania w określone ustawą instytucje.

F.w.b. po dokonaniu określonych korekt są kategorią, w stosunku do której ustalone są normy ostrożnościowe działalności banku (w zakresie zaangażowania kapitałowego, kredytowego, współczynnika wypłacalności, zaangażowania walutowego). Sposób wyliczania funduszy własnych skorygowanych może przedstawić następująco:

Fundusze zasadnicze

pozycje dodatkowe funduszy podstawowych

pomniejszenia funduszy podstawowych

fundusze podstawowe skorygowane

fundusze uzupełniające

fundusze skorygowane i fundusze uzupełniające

pomniejszona suma funduszy

FUNDUSZE WŁASNE (skorygowane)

Tak ustalona wartość funduszy podstawowych skorygowanych określa maksymalną kwotę funduszy uzupełniających, które mogą być uwzględnione w rachunku funduszy własnych skorygowanych, tzn. że fundusze uzupełniające mogą stanowić najwyżej 50% funduszy własnych (skorygowanych) banku. Natomiast zobowiązania podporządkowane oraz dodatkowa kwota odpowiedzialności członków, będące częścią funduszy uzupełniających, nie mogą łącznie stanowić więcej niż 50% funduszy podstawowych pomniejszonych. Oznacza to, że rzeczywista wartość funduszy uzupełniających jest korygowana do wyżej określonych wielkości. Natomiast w rachunku funduszy banku uwzględnia się kwotę funduszy uzupełniających nie wyższą niż funduszy podstawowych skorygowanych o pomniejszenia, o których mowa wyżej. Następnie sumę funduszy podstawowych (pomniejszonych o określone pozycje) i funduszy uzupełniających należy pomniejszyć o: 1) brakującą kwotę niezbędnych rezerw celowych; 2) zaangażowanie kapitałowe banku (bezpośrednie lub pośrednie przez jednostkę zależną, w tym przez instytucje niefinansowe) w jednostkach finansowych.

Do góry