Ocena brak

Fundusz inwestycyjny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.10.2011

Charakterystyka

Fundusz inwestycyjny jest prawna|osobą prawną. Jego wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie lub niepublicznie, w określone w ustawie wartościowy|papiery wartościowe, rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.


Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność przestrzegając zasad ograniczania inwestycyjne|ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.


Uczestnikami funduszy mogą być fizyczna|osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Nabywają oni uczestnictwa|jednostki uczestnictwa lub inwestycyjny|certyfikaty inwestycyjne.


Towarzystwo funduszu inwestycyjnego

Natomiast towarzystwo funduszu inwestycyjnego TFI jest organem funduszu.


Towarzystwo tworzy fundusz, zarządza nim oraz reprezentuje po uzyskaniu zezwolenia Papierów Wartościowych i Giełd|Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Jest również pośrednikiem w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Może nim być wyłącznie akcyjna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny może zostać utworzony jako:

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce istnieje od 1992 roku. Jest to stosunkowo nowy i wciąż rozwijający się sektor finansowy, chociaż na świecie fundusze inwestycyjne funkcjonują już od początku XX wieku.


Duże znaczenie w funkcjonowaniu i organizacji funduszy inwestycyjnych miała zmiana przepisów prawnych po wejściu Polski do Europejska|Unii Europejskiej.


Głównymi zmianami w ustawie jest możliwość dystrybucji jednostek zagranicznych funduszy inwestycyjnych w Polsce, a fundusze polskie mogą sprzedawać swoje jednostki za granicą. Krajowe fundusze mogą również rozszerzyć ofertę swoich produktów, a Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mogą rozszerzyć podmiot działalności o zarządzanie aktywami i dworactwo. Polskie TFI mogą również mieć formę i konstrukcję taką samą jak fundusze zagraniczne. Pomniejszono też koszty funkcjonowania funduszy, aby były konkurencyjne względem zagranicznych. 1


Podstawy prawne działania funduszy inwestycyjnych w Polsce

Warunki prawne do powstania funduszy inwestycyjnych pojawiły się w 1991, na mocy Ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - * Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, obecnie funkcjonują one na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.


Fundusze inwestycyjne działające na polskim rynku

Pierwszym towarzystwem funduszy powierniczych, które rozpoczęło działalność na polskim rynku finansowym, było Pioneer Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Fundusz ten zajmuje się długoterminowym powiększaniem wartości aktywów poprzez inwestycje w papiery wartościowe, przy zachowaniu zasady ograniczonego ryzyka.


Kolejnym towarzystwem, które pojawiło się na polskim rynku finansowym była Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. założone przez Credit Anstalt Securities SA oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.

Przymierze - Towarzystwo Funduszy Powierniczych S. A. założone przez Bank Polska Kasa Opieki SA oraz Alliance Capital Management Corporation of Delaware.


"Skarbiec: Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna i wiele innych.


Konkurencja dla Funduszy inwestycyjnych

Obecnie najgroźniejszym konkurentem funduszy inwestycyjnych są ubezpieczania na życie, oferowane z funduszem inwestycyjnym. W ubezpieczeniach tych łączy się inwestycje z ochroną. Wyróżniają się one brakiem wyodrębnienia z majątku towarzystwa ubezpieczeniowego środków inwestowanych w ramach funduszu inwestycyjnego, jak i ograniczeń inwestycyjnych występujących w ustawie. To połączenie ochrony i inwestycji okazuje się być atrakcyjnym dla wielu klientów. Instytucje ubezpieczeniowe korzystają z usług agentów, co pozwala im dotrzeć do większej grupy klientów.


Autor: Joanna Sikora
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry