Ocena brak

FUNDACJE PRAWA PUBLICZNEGO

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Fundacja jest jedną z form prawnych administracji zdecentralizowanej. (Barbara Kozłowska) .

Fundacja to instytucja oparta na majątku przeznaczonym przez jej założyciela na określone, niegospodarcze cele, zazwyczaj naukowe, kulturalne, oświatowe bądź dobroczynne. Mogą je tworzyć osoby fizyczne i prawne. Zakłada się je poprzez oświadczenia woli składane w formie notarialnej. Niezbędnymi elementami fundacji są: Istnienie majątku przeznaczonego na określone cele, a zwłaszcza cele użyteczności publicznej • Trwałe źródła dochodu Posiadanie osobowości prawnej – uzyskują ją poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacje prawa publicznego ustanowione są aktem publicznoprawnym - ustawą albo aktem administracyjnym. Taki charakter mają obecnie Zakład Narodowy Ossolińskich, Centrum Badania Opinii Społecznej oraz Zakłady Kórnickie. Zostały one utworzone ustawami, które określają ich ustrój zostały wyposażone przez państwo w majątek i są nadzorowane przez naczelne organy administracji rządowej, które nadały im statuty. Ustawę o fundacjach stosuje się do tych podmiotów jedynie w sprawach nieuregulowanych w poświęconych im ustawach. Tworzone są przez państwo drodze ustawy albo na podstawie upoważnienia ustawowego. Fundacje te uzyskują od państwa kapitał i inne środki majątkowe w celu wykonania zadań publicznych i są one wyposażone we władztwo państwowe. Cel takiej fundacji jest ustalony na trwałe w akcie o ustanowienie fundacji przez fundatora. Fundatorem ich jest państwo. Ono też określa zasadniczą strukturę organizacyjną i cele które ma realizować fundacja. 1.Ustawą z 5 stycznia 1995r. o fundacji- Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121) ustanowiono fundację pod nazwa „Zakład Narodowy imienia Ossolińskich ( Ossolineum)”. Jej siedzibą jest Wrocław. Zajmuje się ona: utrzymywaniem Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażaniem jej zbiorów, działalnością wydawniczą, wspieraniem i prowadzeniem prac naukowo- badawczych; utrzymywaniem i pomnażaniem dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki Jej organami są Rada Kuratorów i Dyrektor. Fundacja działa pod patronatem Prezydenta RP. Nadzór na nią sprawuje Minister Edukacji Narodowej, który nadaje jej statut i ma prawo stosować środki nadzoru określone w powyższej ustawie.

2.Ustawą z 20 lutego 1997r. (Dz. U. Nr 30, poz. 163) ustanowiona została fundacja pod nazwą Centrum Badania Opinii Społecznej” Jej celem jest prowadzenie badań opinii społecznej na użytek publiczny czyli: inspiruje, organizuje prace w zakresie badania opinii społecznej, gromadzi, opracowuje oraz udostępnia dane z tych badań, przekazuje je organom państwowym, instytucjom publicznym oraz społeczeństwu, upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o stanie i tendencjach zmian opinii społecznej, prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej związanej z realizacją wymienionych zadań. Siedziba CBOS jest Warszawa. W Skład fundacji wchodzi Rada i Dyrektor. Źródłami finansowania CBOS są dotacje z budżetu państwa, dochody z majątku i działalności gospodarczej CBOS oraz subwencje, darowizny, spadki i zapisy. Statut fundacji nadaje Prezes Rady Ministrów, który również sprawuje nad nią nadzór. 3. Ustawą z dnia 18 września 2001 roku (Dz. U. Nr 130, poz. 1451) została ustanowiona fundacja „ Zakłady Kórnickie” Celami tej fundacji są: wspieranie i rozwijanie nowoczesnego rolnictwa przez upowszechnianie kultury rolniczej, oświaty, wartościowych rozwiązań agrotechnicznych oraz prowadzenie wzorcowych gospodarstw rolnych, działanie na rzecz edukacji rolnej i działalności naukowo- badawczej poprzez zakładanie szkół rolniczych, wspieranie nowoczesnego kształcenia, fundowanie, organizowanie działalności upowszechniającej racjonalne gospodarowanie zasobami rolnymi propagowanie idei pracy organicznej, działanie na rzecz poprawy warunków życia i pracy mieszkańców związanych z terenami Zakładów, zamieszkałych na terenach lub w pobliżu terenów Zakładów, w tym także wspieranie inicjatyw społecznych, wspieranie placówek Polskiej Akademii Nauk- Biblioteki Kórnickiej i Instytutu Dendrologii. Siedziba jest miasto Kórnik. Organami fundacji jest Rada Kuratorów oraz zarząd. Nadzór nad nią sprawuje minister właściwy do spraw nauki. Fundacja została wyposażona w majątek pochodzący z zasobów Skarbu Państwa.

W szczególności można tez zaliczyć do fundacji prawa publicznego Fundację „ Polsko- Niemieckie Pojednanie” , która została powołana do życia na mocy umowy polsko- niemieckiej z 16 października 1991 roku, a nie na podstawie aktu ustawowego. Fundacja „ Polsko- Niemiecki Pojednanie”. Pierwotnym jej celem było świadczenie pomocy ofiarom prześladowań nazistowskich oraz prowadzenie innych działań na rzecz tych osób, czyli bezpośrednia pomoc finansowa dla ofiar prześladowań oraz opieka humanitarno- socjalna, medyczna i prawna. Obecnie fundacja ma również na celu gromadzenie i udostępnianie dokumentacji nazistowskich prześladowań obywateli polskich, prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej i naukowo-badawczej w celu upowszechniania prawdy o II wojnie światowej oraz inicjowanie przedsięwzięć służących pojednaniu i porozumieniu miedzy narodami, w tym zwłaszcza miedzy Polakami i Niemcami.

Zimmerman dodaje jeszcze do tego wyliczenia fundacje tworzone przez ministrów (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) lub przez organy samorządowe.

Dodaje ponadto, że forma podobna do fundacji p. p. Są fundusz państwowe, mające osobowość prawną. Należą do nich m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.

Są to podmioty o charakterze fundacyjnym, które nie ostały określone jako fundacje.

Podobne prace

Do góry