Ocena brak

Fundacja (nadzór)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Działalność fundacji poddana jest nadzorowi organów adm. rządowej. O wpisaniu fundacji do rejestru sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, a gdy celem działalności fundacji ma być jedno województwo- także wojewodę właściwego ze względu na siedzibę fundacji.

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi, ze względu na zakres i cel działania fundacji, sprawozdanie ze swej działalności, udostępnia je również do publicznej wiadomości. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych minister i wojewoda mogą występować do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami jej statutu lub przepisami prawa.

Jeżeli działania zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, minister lub wojewoda może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. Minister lub wojewoda, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu albo w razie dalszego uporczywego działania fundacji, może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Podobne prace

Do góry