Ocena brak

Fundacja (jako podmiot adm. publicznej)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

W naszym systemie prawnym można mówić o fundacjach, które służą osiągnięciu celów publicznych, a których działalność jest poddana nadzorowi organów administracji rządowej. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych minister i wojewoda mogą występować do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami jej statutu lub przepisami prawa.

Jeżeli działania zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, minister lub wojewoda może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może zażądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji. Minister lub wojewoda, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu albo w razie dalszego uporczywego działania fundacji, może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego. Nie są to fundacje prawa publicznego, a więc takie fundacje, które są tworzone przez państwo w drodze ustawy albo na podstawie upoważnienia ustawowego.

Fundacja prawa publicznego uzyskuje od państwa kapitał i inne środki majątkowe w celu wykonania zadań publicznych i jest wyposażona we władztwo państwowe. Fundacja taka różni się od zakładu tym, że jej cel jest ustalony na trwałe w akcie o ustanowieniu fundacji przez fundatora. W przypadku zakładu jego cele zależne są od podmiotu tworzącego zakład. (Ustawą z 5 stycznia 1995rr. o fundacji- Zakład Narodowy imienia Ossolińskich ustanowiono fundację pod nazwą „Zakład Narodowy imienia Ossolińskich”; Ustawą z 20 lutego 1997r. ustanowiona została fundacja pod nazwą „Centrum Badania Opinii Społecznej”).

Podobne prace

Do góry