Ocena brak

FUNDACJA

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Mogą być publicznoprawne, państwowe, niepaństwowe.

Jest instytucją opartą na majątku przeznaczonym przez jej założyciela na określone, nie gospodarcze cele, zazwyczaj naukowe, kulturalne, oświatowe bądź dobroczynne. Fundatorem może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium RP. Fundator wskazuje cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Statut fundacji określa jego nazwę, siedzibę i majątek, cele ,zasady, formy i zakres jej działalności, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia zarządu i jego członków.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru fundacji, które prowadzi Sąd Rejonowy.

O wpisaniu do rejestru sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jej działania oraz cel fundacji.

Minister i wojewoda mogą występować do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami jej statutu lub z przepisami prawa oraz o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Minister i wojewoda mogą wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego, który ma wykonywać czynności potrzebne do prawidłowego działania fundacji.

Od decyzji Ministra służy Fundacji skarga do NSA.

Podobne prace

Do góry