Ocena brak

Francja - Zgromadzenie Narodowe

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

izba niższa parlamentu

liczy obecnie 577 deputowanych

5-letnia kadencja.

wybór: złożenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczył próg wyborczy

5% głosów oddanych w okręgu; system większościowy w dwóch turach (I tura –

bezwzględna większość głosów, ale nie mniej niż 25%; II tura – jeżeli żaden nie

uzyskał 25% do II tury przechodzą kandydaci którzy uzyskali co najmniej 12,5%

głosów – zwykła większość)

czynne prawo: 18 lat

bierne prawo: 23 lata

ma wyłączne prawo udzielenia rządowi wotum zaufania / nieufności

definitywne decydowanie w przypadku braku zgody izb w kwestiach ustawodawstwa

może żądać zwołania nadzwyczajnej sesji parlamentu, ale nie może trwać dłużej niż 12 dni

zajmuje się sprawami finansowymi

może wnieść na żądanie 1/10 deputowanych wniosek o wotum nieufności wobec

rządu, który jest głosowany po 48 godzinach. Wniosek przyjmowany jest bezwzględną

większością głosów ogólnej liczby deputowanych.

zakaz łączenia mandatu przedstawicielskiego z mandatem w rządzie

Zgromadzenie nie może być rozwiązane w pierwszym roku kadencji izby niższej

wybranej po zastosowaniu prawa rozwiązania poprzedniej izby oraz w warunkach

zastosowania uprawnień wyjątkowych przez prezydenta (art. 16)

Pałac burboński, siedziba Zgromadzenia Narodowego

Podobne prace

Do góry