Ocena brak

Francja - Rada Konstytucyjna

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- 9 osób – 3 powołuje prezydent, 3 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i 3 Senatu 

- kadencja 9 lat

- Rada Konstytucyjna odnawia 1/3 składu co 3 lata

- przewodniczącego spośród jej członków powołuje prezydent

- członkowie mogą pochodzić z nominacji, z urzędu i byli prezydenci Republiki (skorzystali z niego tylko V. Auriol i R. Coty)

- decyzje Rady są ostateczne i nie przysługuje im żaden środek odwoławczyKompetencje:

- czuwanie nad prawidłowością wyborów prezydenckich i parlamentarnych, a także nad przebiegiem referendum

- ustala listę kandydatów na prezydenta

- ocenia prawidłowość wyborów, rozpatruje reklamacje, ogłasza wyniki wyborów oraz rezultaty referendum

- rozstrzyga spory między rządem a przewodniczącymi izby

- badanie zgodności z konstytucją ustaw organicznych przed ich promulgacją i regulaminów wewnętrznych izb parlamentu przed ich wejściem w życie

- podejmowanie zadań z inicjatywy i na wniosek innych organów państwowych

- ocena zgodności z konstytucją ustaw zwykłych i umów międzynarodowych (inicjatywę w tym zakresie posiada prezydent, premier, przewodniczący izb oraz grupa 60 deputowanych lub senatorów)

- Rada nie kontroluje aktów urzędowych prezydenta i rząduUstawy ograniczone - kategoria aktów prawnych normatywnych parlamentu o szczególnym charakterze; stoją one poniżej ustaw konstytucyjnych ale nadrzędne w stosunku do ustaw zwykłych; stanowią one niejako rozwinięcie konstytucji, zasad w niej zawartych.

Podobne prace

Do góry