Ocena brak

FRANCHISING A INNE FORMY ORGANIZACJI - Franchising a stosunek pracy

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Podobieństwa: Różnice:

Każda forma kontroli pracodawcy nad pracownikiem może być również zawarta w umowie franchisingowej. W stosunku pracy pracodawca ma pełną kontrolę nad pracownikiem, na którą nie może sobie pozwolić franchisodawca.

Franchisodawca szkoli biorców licencji. Franchisobiorca realizuje lub zobowiązuję się realizować dużą inwestycję. Pracownik niczego nie inwestuje (w formie finansowej).Franchisodawca dostarcza franchisobiorcom narzędzia pracy. Franchisobiorca jest właścicielem swej firmy i zbiera zyski. Ponosi również pełne ryzyko.

Franchisobiorca (tzn. wnoszone przez niego opłaty) jest głównym źródłem przychodu dla franchisodawcy. Franchisodawca nie odpowiada za działania i zobowiązania franchisobiorcy.Franchising a dystrybucjaFranchisobiorca wykazujący się dużą samodzielnością w prowadzeniu firmy może przypominać niezależnego dystrybutora. Dystrybutor może z kolei podlegać kontroli producenta i stawać się przez to podobnym do franchisobiorcy.Podobieństwa: Różnice:

Wzajemne relacje potwierdzone są umową. Franchisodawca jest zobowiązany do szkolenia franchisobiorcy w metodach sprzedaży i marketingu produktu lub usług.Franchisobiorca, podobnie jak dystrybutor, zna potrzeby, uwarunkowania i specyfikację lokalnego rynku. Franchisobiorca współpracuje z jedną firmą (tj. z franchisodawcą), a dystrybutor z kilkoma.

Franchisobiorca i dystrybutor zwykle kupują dużą ilość produktów, produktów sprzedają w małych ilościach. Franchising w znacznie większym stopniu jest oparty na wspólnocie interesów.

Podobne prace

Do góry