Ocena brak

FRANCHISING A INNE FORMY ORGANIZACJI - Franchising a licencja

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Podobieństwa: Różnice:

Franchisodawca i franchisobiorca są związani umową. Każda ze stron gwarantuje drugiej szczególne prawa i ma wobec niej zobowiązania, np. używanie marki produktu lub znaku towarowego. Obowiązki wynikające z umowy franchisingowej są aktywne – franchisodawca sprawuje kontrolę nad działaniami franchisobiorcy.

Umowa określa zakres ochrony praw franchisobiorcy lub licencjobiorcy. Obowiązki wynikające z umowy licencyjnej są pasywne – licencjodawca koncentruję się głównie na otrzymywaniu honorarium i sprawowaniu kontroli nad korzystaniem z licencji.Franchisobiorca i licencjobiorca zobowiązują się do płacenia za udzielane im uprawnienia. Franchisodawca rozwija sieć i koncentruje się na dobrym działaniu każdego jej elementu.

Podobne prace

Do góry