Ocena brak

Fotografia masowa

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

W późniejszych systemach kamery bądź aparaty fotograficzne zapisywały obraz na szklanych pły­tach lub kawałkach błony. W 1889 r. Kodak wpro­wadził aparat, który wykonywał kilka zdjęć na jed­nej rolce filmu. Nie trzeba było otwierać i ponownie załadowywać aparatu po wykonaniu każdego zdję­cia. Następnie poprawiono czułość emulsji światłoczułej pokrywającej błonę do tego stopnia, że czas naświetlania zmalał do ułamków sekundy. Krótkie czasy naświetlania i łatwość obsługi apa­ratów z filmem na rolce umożliwiły szybkie wy­konywanie całych serii zdjęć, co w efekcie dopro­wadziło do szerokiego spopularyzowania fotografii.
Wczesne kamery fotograficzne były bardzo pro­stymi urządzeniami. Obiektyw umieszczony w jed­nej ze ścian skrzynki wytwarzał obraz na prze­ciwległej ścianie, gdzie umieszczano materiał światłoczuły. Fotograf kontrolował ekspozycję, zdejmując na określony czas kapturek z obiekty­wu. Przy dobrych warunkach świetlnych czas na­świetlania był skracany, podczas gdy przy stosun­kowo małej ilości światła należało go odpowiednio wydłużyć, aby uzyskać satysfakcjonujący rezultat.

Podobne prace

Do góry