Ocena brak

Forum obywatela - esej

Autor /phedutoupiede Dodano /20.09.2007

W czasach starożytności słowo obywatel miało doniosłe znaczenie. Być obywatelem oznaczało być aktywnym uczestnikiem życia społeczno – politycznego państwa. Dobry obywatel to taki, który troszczy się o losy swej ojczyzny, któremu nieobce są troski i problemy związane z funkcjonowanie państwa. Dobry obywatel to również taki, który efektywnie uczestniczy w procesie decyzyjnym dotyczącym istnienia państwa, biorąc czynny udział w życiu publicznym kraju. Konieczna była możliwość wyrażenia swojej opinii, podjęcia nurtującego zagadnienia czy wreszcie skonfrontowania go z opiniami innych obywateli. Tak powstało forum – miejsce, gdzie dyskutowano, wymieniano poglądy, podejmowano decyzje i rozpatrywano wszystkie istotne dla istnienia państwa kwestie. Najbardziej znane z historii jest rzymskie Forum Romanum, plac reprezentacyjny w Rzymie, gdzie VI wieku p.n.e. naszą erą podejmowano istotne kwestie dotyczące sfery polityczno – społecznej i ustalano zasady polityki państwowej.
Dzisiaj obywatele nie podejmują decyzji bezpośrednio, czynią to poprzez swoich przedstawicieli w parlamentach. Jednak w sumie zasada pozostała wierna idei forum z tą tylko różnicą, że obecnie podejmowanie decyzji dotyczących państwa zostało ściślej ujęte w normy prawne. Obywatel, chcąc zmienić coś w państwie musi podjąć aktywne działanie, ponieważ człowiek, jako osoba prywatna, nie ma wpływu na politykę. Tak więc forum obywatela przybiera różne formy – obywatele zrzeszają się w stowarzyszenia, kluby i organizacje, które stawiają sobie za cel aktywną partycypację w procesach kształtowania teraźniejszości państwowej. Warta podkreślenia jest koncepcja szeroko dostępnego forum obywatelskiego – angielskiego Hyde Parku, gdzie każdy „z ulicy” może przyjść i wygłosić swój krytycyzm lub aprobatę w stosunku do wszystkich dziedzin życia publicznego.
Obecnie, chcąc być obywatelem przez duże „O” należy świadomie, aktywnie i konsekwentnie współdziałać w życiu społeczno – politycznym kraju. Tylko w ten sposób obywatel ma prawo oczekiwać, że spełni się jego wizja państwa – państwa które spełni jego oczekiwania i nadzieje. Nie działając w forum obywatelskim musi pogodzić się z faktem, że decyzje będą współtworzyć inni, on zaś będzie musiał się im podporządkować.

Podobne prace

Do góry