Ocena brak

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Zrzeszenia bankowe

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Są dwa rodzaje:

a)utworzone dobrowolnie

Banki mogą zrzeszać się z innymi bankami na podstawie umowy i nie wprowadzono ograniczeń terytorialnych. Nie ma ograniczeń podmiotowych odnoszących się do form prawnych zrzeszających się banków. Jedynym wymogiem jest zgłoszenie utworzonego ZB do KNB i przekazanie umowy zrzeszenia organowi nadzoru bankowego.

W umowie należy określić:

 • kompetencje banku spełniającego rolę wiodącą

 • podstawy struktury organizacyjnej

 • zgodnie z ustawą prezesi zarządów zrzeszonych banków tworzą radę zrzeszenia, której zakres i tryb działania oraz wykonywanie jej uchwał też określa umowa ZB dobrowolnie nie ma osobowości prawnej. Zakres samodzielności poszczególnych banków określa umowa zrzeszająca.

b)utworzone obligatoryjnie

 • Banki spółdzielcze mają obowiązek zawarcia umowy zrzeszenia z bankiem zrzeszającym wymienionym w przepisach ustawy z dnia 7 grudnia 2000r.

 • W celu utworzenia obligatoryjnego ZB spółdzielczych konieczne jest zawarcie umowy zatwierdzonej przez KNB.

 • Swobodny wybór przez bank spółdzielczy banku zrzeszającego spośród wymienionych w ustawie.

 • Obowiązek posiadania przez bank spółdzielczy co najmniej 1 akcji banku zrzeszającego lub nabyć w ciągu 6 miesięcy tą akcję.

 • Bank spółdzielczy może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu 6 miesięcy wypowiedzenia, ale jest zobowiązany zawrzeć umowę z innym bankiem zrzeszającym.

 • Jest to rozwiązanie „obowiązkowego wyboru”

 • Bank spółdzielczy może być zrzeszony z 1 bankiem zrzeszonym

 • Ustawa nie określa ZB obligatoryjnego

 • Bank spółdzielczy może wielokrotnie zmieniać zrzeszenia ale dopiero po opuszczeniu poprzedniego zrzeszenia

 • Bank zrzeszający nie może wypowiedzieć umowę

 • Zamiar wypowiedzenia bank spółdzielczy jest obowiązany zgłosić do KNB

 • Rada Zrzeszenia

  • Wybierana z prezesów zarządów banków spółdzielczych oraz prezesa banku zrzeszającego

  • Jest organem opiniodawczo- doradczym zrzeszenia

> bank zrzeszający posiada dominującą pozycję w zrzeszeniu.

Podobne prace

Do góry