Ocena brak

Formy zrzeszania i łączenia się banków - Bankowe izby gospodarcze

Autor /Hubert55 Dodano /28.08.2011

Banki mogą zrzeszać się w bankowe izby gospodarcze. Do bankowych izb gospodarczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych .

 • są tworzone fakultatywnie

 • jest organizacją samorządu gospodarczego

 • reprezentują interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności, w szczególności wobec organów państwowych

 • uprawniona jest do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie

 • może być utworzona, jeżeli taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze działania tworzonej izby, obejmującym obszar województwa

  • jeżeli poza 1 województwo podmiotów musi być co najmniej 100

 • najwyższą władzą jest walne zgromadzenie członków izby

 • IG podlega obowiązkowemu wpisu do KRS i od tego momentu uzyskują osobowość prawną

 • Do kategorii BIG można zaliczyć:

  • Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (od 2.03.1991r.)

  • Członkami założycielskimi było 130 banków i spółdzielni

  • Zrzesza na zasadzie dobrowolności

  • Celem jest reprezentowanie wspólnych interesów zrzeszonych banków

 • Związek Banków Polskich

 • członkami ZBP mogą być banki działające na terytorium RP, utworzone na podstawie polskiego prawa bankowego

 • ZBP prowadzi działalność o charakterze międzynarodowym.

Podobne prace

Do góry