Ocena brak

Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Grupę form zjawiskowych charakteryzuje współdziałanie osób i w jej ramach wyróżniamy:

1) Pomocnictwo;

Polega ono na ułatwianiu innej osobie dokonania czynu zabronionego. Pomocnictwo polega zatem na dostarczaniu narzędzi, środków przewozu, udzielaniu rad lub informacji. Pomocnictwa dopuścić się można tylko w formie działania i zaniechania. Pomocnictwo może wystąpić tylko przed lub w czasie popełnienia przestępstw. Pomoc udzielona po dokonaniu przestępstwa nazywana jest poplecznictwem. Pomoc ta przejawiać się może np. w ukrywaniu sprawcy przestępstwa, zacieraniu środków przestępstwa, a nawet odbywaniu kary za skazanego.

2) Podżeganie;

Nakłanianie, podjudzanie, zachęcanie innej osoby do dokonania czynu zabronionego. Nakłanianie może nastąpić w dowolnej formie, np. polecenia, prośby, obietnicy korzyści. Nakłanianie musi zmierzać do wywołania w osobie nakłanianej zamiaru popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie z KK podżegać można jedynie w zamiarze bezpośrednim. Nakłanianie nie jest możliwe w formie zaniechania – musi polegać na konkretnym działaniu. Zgodnie z KK karalność podżegania lub pomocnictwa następuje w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Ponieważ rola pomocnika jest mniejsza niż bezpośredniego sprawcy przestępstwa KK dopuszcza możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec pomocnika. Nie podlega karze podżegacz lub pomocnik, który dobrowolnie zapobiegł popełnieniu przestępstwa. W tej sytuacji sąd uchyla jego karalność.

3) Sprawstwo;

Za sprawstwo odpowiada tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam lub w porozumieniu albo wspólnie z innymi osobami (współsprawstwo). Wyróżniamy 4 formy sprawstwa:

- indywidualne wykonawcze czyli samodzielne dokonanie przestępstwa

- współsprawstwo

- sprawstwo kierownicze

- sprawstwo przez polecenie

Współsprawstwo polega na współdziałaniu dwóch lub więcej osób na podstawie porozumienia, zaś treścią tego porozumienia jest wspólne popełnienie czynu zabronionego. Porozumienie musi nastąpić przed lub w trakcie realizacji czynu zabronionego.

Sprawstwo kierownicze – osoba kieruje grupą przestępczą lub przestępstwem, niejednokrotnie nie uczestniczy w jego dokonaniu.

Sprawstwo przez polecenie polega na relacjach służbowych bądź podporządkowaniu drugiej osobie i wydaniu polecenia dokonania czynu, który może być przestępstwem.

Podobne prace

Do góry