Ocena brak

Formy współpracy między samorządami

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Związki międzygminne to specyficzne korporacje prawa publicznego tworzone przez samorządy gmin na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw z 2001 r., Nr 142, poz. 1591) w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związek międzygminny ma osobowość prawną. Szczegółowe zasady tworzenia związków miedzygminnych zawiera Rozdział 7. Związki i porozumienia międzygminne w.w. ustawy (art. 64-73a).

Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie powiatów działające w dwudziestoleciu międzywojennym, mające za zadanie obronę ich wspólnych interesów. Reaktywowane zostało (z inicjatywy samorządowców powiatów i miast na prawach powiatów) w dniach 26 i 27 lutego 1999 roku w Nowym Sączu (odbyło się wówczas Zebranie Założycielskie Związku Powiatów Polskich). 17 marca 1999 roku Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał rejestracji stowarzyszenia. Z kolei 28 maja 1999 roku odbyło się I Zgromadzenie Ogólne ZPP, które dokonało wyboru władz statutowych Związku.

Związek Powiatów Polskich realizuje swe zadania poprzez:

  • reprezentowanie powiatów na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym,

  • inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych,

  • propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej,

  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój społeczności powiatowych,

  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatów, nawiązywanie kontaktów zagranicznych oraz wymianę naukową i kulturalną,

  • prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego,

  • prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

Związek Powiatów Polskich skupia obecnie 315 powiatów i miast na prawach powiatów (w Polsce jest 379 powiatów, w tym 65 to miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) a 314 to powiaty (powiaty ziemskie).

Podobne prace

Do góry