Ocena brak

FORMY WŁASOŚCI

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

WŁASNOŚĆ: prawo do korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi.

FORMY WŁASNOŚCI: &państwowa (należy do skarbu państwa), &grupowa (do grupy społecznej np. spółdzielni lub spółki), &komunalna (wł. samorządu terytorialnego). Dotyczą one środowiska produkcyjnego. &własnośc osobista - służy zaspokojeniu potrzeb człowieka np. ubrania, książki. Przez ostatnie 10 lat zachodzą zmiany w formach własności, zaczyanją się przekształcenia. W socjaliźmie dominowała własność państwowa, obecnie dążymy do własności prywatnej.

PRZYCZYNY: &ograniczenie roli rządu, który jest zbyt silny i nadmiernie ingeruje w życie ludzi, stanowi on zagrożenie demokracji; decyzje rządu są uwarunkowane politycznie dlatego są mniej godne zaufania niż rozstrzygnięcia wolnego rynku. &ekonomia - uzyskanie większych korzyści przez obciążenie prywatnych firm większymi wydatkami ponoszonymi dotychczas przez państwo. Majątek państwowy gdy zostanie sprywatyzowany może być o wiele lepiej wykorzystany. &zwiększenie efektywności np. w produkcji, oszczędność materiałów i środków. &populistyczny - podniesienie poziomuspołeczeństwa przez zapewnienie ludziom większych możliwości zaspokajania potrzeb przy jednoczesnym ograniczeniu rozbudowanej biurokracji.

METODY PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH: &powolna, &szokowa (np. w Polsce). Utrudnienie prywatyzacji w Polsce polega na jej upolitycznieniu i uporze pewnych grup nacisku ludzi.

DROGI PRYWATYZACJI: &kapitałowa - objęte są nią przedsiębiorstwa w dobrej sytuacji ekonomicznej, pomaga im osiągnąć lepszy pozimo, przekształca się je często w spółki akcyjne. &leasing - czyli dzierżawa, przekazanie przedsiębiorstwa w użytkowanie, odpłatnie, na określony czas, trzeba wpłacić 20% jej wartości. &tworzenie jednoosobowych spółek skarbu państwa - przekształcenie istniejących przedsiębiorstw pastwowych w s.akcyjne lub z.o.o. &likwidacja upadłościowa - polega na likwidacji przedsiębiorstwa państwowego, najczęściej tych w trudnej syt. ekonomicznej. [{1989r.-1995r.} p.państwowe 8,4 tys.-5 tys., p.parywatne 814 tys.-1693,4 tys, joint venture 0,4 tys.-24 tys.].

Przekształcenia własnościowe dotyczą też ziemi: w 1989 istniały PGR-y. Prywatyzacja w polskim rolnictwie odbywa się przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przejęła ona 4mln 300tys ha ziemi po b.PGR-ach. Do końca 1995r. sprzedano z tego tylko 300tys ha, wydzierżawiono ponad 1 mln, a część leżało odłogiem. Zwolniono na 175tys pracowników PGR-ów ponad 70 tys. Stworzono Narodowe Fundusze Inwestycyjne NFI. Sejm uchwalił je w 1993r. Zapoczątkowało to tzw. program powszechnej prywatyzacji. Zakładał on jednoczesną prywatyzację kilkuset państwowych przedsiębiorstw, które zostały przekształcone w akcyjne spółki skarbu państwa.

WADY PRYWATYZACJI: &groźba powiększenia się tzw. szarej strefy gospodarczej, &bezrobocie, &możliwość przekupstwa urzędników, &przestępczość zorganizowana ma szersze pole działania.

Podobne prace

Do góry