Ocena brak

Formy tworzenia prawa

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Tworzenie prawa - to zaistnienie określonych faktów prawno-twórczych, których następstwem jest powstanie norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych

a) Przy systemie prawa stanowionego:

-Stanowienie - jest to jednostronna czynność konwencjonalna (każda czynność prawna) składa się z czynności:

a) czynności psychofizyczne= różne gesty

b) z reguł sensu= np. jest to reguła kulturowa upoważnionego organu władzy publicznej, której przebieg określają przepisy prawa, a rezultatem jest powstanie aktu normatywnego zawierającego normy prawne generalne i abstrakcyjne. W zależności od organu są to:

Uchwalanie,

Władza ustawodawcza,

Wydawanie- akty wykonawcze,

Podejmowanie - uchwały, akty prawa miejscowego.

Umowa- dwustronna czynność konwencjonalna, poprzez, którą strony określają wzajemne uprawnienia i obowiązki w postaci norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych. Np. w prawie międzynarodowym i w prawie pracy (układy zbiorowe).

b) Przy systemie prawa precedensowego:

-Zwyczaj- nie pisana, długotrwała, powszechna praktyka postępowania w określony sposób w określonych sytuacjach. W RP brak prawa precedensowego. Jednak art. 9 konstytucji odnosi się do prawa międzynarodowego, w którym istnieje zwyczaj, precedens. ART. 9 konstytucji mówi, że RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

-Precedens - W RP brak. Jest to szczególnego rodzaju wyrok sądu, z reguły wyższego szczebla wydany w sytuacji braku prawa pisanego lub gdy jest niejasno. Zawiera normę prawną generalną i abstrakcyjną, która jest podstawą rozstrzygnięcia spraw w przyszłości.

Precedens wiąże sądy niższego rzędu. W RP precedens nie jest źródłem prawa, ale są wyroki SN i NSA. Przy interpretacji przepisów prawnych org. adm. powinien brać pod 1 uwagę orzecznictwo NSA i SN.

Faktem prawno-twórczym jest to co prowadzi do powstania prawa.

Podobne prace

Do góry