Ocena brak

Formy prawne wydatków publicznych

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Wydatki publiczne – w ich wyniku następuje wykorzystanie części krajowej brutto z wykorzystaniem na cele społeczne. Realizacja zadań i celów władz publicznych następuje zgodnie z planem.

Wydatki można podzielić na:

- wydatki bieżące – ponoszone w związku z funkcjonowaniem poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje, subwencje

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

- wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego

- wydatki inwestycyjne i dotacje celowe

- wpłaty środków własnych UE

- wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych przychody stanowią prognozy ich wielkości. Planowane wydatki – nie powinny być w zasadzie przekraczane. Mogą one ulec zwiększeniu, jeżeli zrealizowane przychody własne wyższe od prognozowanych bądź też zwiększenie wydatków nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu oraz nie zmniejszy wielkości planowanych wpłat do budżetu albo zysków oraz planowanego stanu środków obrotowych na dzień 31 grudnia roku objętego planowaniem. Zmiany przychodów i wydatków wymagają dokonania zmian w rocznym planie finansowym. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej j.s.t. i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami ot. poszczególnych rodzajów wydatków. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jednostka sektora finansów publicznych zawierają, umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Jednostki sektora finansów publicznych nie mogą – co do zasady – obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach oraz nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub j.s.t.

Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej:

- są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy;

- są wydatkowane zgodnie z procedurami zawartymi w tej umowie lub innymi procedurami obowiązującymi przy ich wykorzystywaniu.

Środki te są gromadzone na wyodrębnionych rachunków bankowych i mogą być wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

Przedstawiane Radzie Ministrów projekty aktów prawnych, których skutkiem finansowym może być zwiększenie kosztów (wydatków) lub zmniejszenie dochodów jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, wymagają określenia wysokości tych skutków.

Jednostki wyodrębniają w planach finansowych:

- przychody własne

- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- koszty (wydatki)

Plany finansowe jednostek państwowych sektora finansów publicznych, po ich zatwierdzeniu lub uchwaleniu przez organ wskazany w przepisach, na podstawie których jednostka została utworzona, są przekazywane Ministrowi Finansów w terminie 14 dni od dnia ich zatwierdzenia bądź uchwalenia.

Podobne prace

Do góry