Ocena brak

Formy organizowania się posłów i senatorów w parlamencie

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Posłowie i senatorowie mogą tworzyć kluby, koła i zespoły. Nie są to organy izb tylko formy samoorganizacji dla celów wynikających z realizacji mandatu. W Sejmie klub może utworzyć 15 posłów, a w Senacie 7 Senatorów: koła liczą minimum 3 posłów lub senatorów. Podstawą tworzenia kół jest przynależność polityczna ich członków. Poseł może należeć do tylko 1 klubu lub koła poselskiego (senackiego). Grupie 15 posłów przysługuje prawo wnoszenia projektów ustaw i uchwał. Istotnym przywilejem wynikającym z utworzenia klubu jest to że jego przewodniczący lub zastępca wchodzi z urzędu w Skład Konwentu Seniorów.

Wnioski klubów poselskich brane są pod uwagę przez prezydia komisji przy opracowywaniu projektów planów pracy komisji oraz ustalenia porządków dziennych posiedzeń. Zasada polityczna to podstawa do utworzenia kół poselskich. Utworzenie koła przez grupę posłów od 3-14 lub senatorów od 3-6 deklarujących podobne zasady polityczne ma swoje uzasadnienie. Koła nie posiadają identycznych uprawnień jak kluby. Mogą na zasadzie wzajemnych porozumień ustanawiać wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Regulamin Sejmu zapewnia kołom prawo do wyrażania opinii. np. w sprawie udzielenia posłowi urlopu od wykonywania obowiązków poselskich.

Posłowie i senatorowi mogą na zasadach innych niż polityczne tworzyć zespoły poselskie, przynależność do zespołu nie wyklucza przynależności do kola lub zespołu. W skład zespołów poselskich lub senatorskich wchodzą parlamentarzyści reprezentujący zróżnicowane opcje polityczne.

Podobne prace

Do góry