Ocena brak

Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

1. Jednostki budżetowe to jednostki, które co do zasady nie posiadają osobowości prawnej. Swojej wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, terytorialnego pobrane dochody w całości odprowadzają do budżetu. Można więc przyjąć , że nie działają one w celach zarobkowych tzn. nie prowadzą działalności na własny rachunek. Jednostki budżetowe co do zasady stworzone, łączone, przekształcane i likwidowane przez:

- ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów- są to państwowe jednostki budżetowe.

- Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego- są to gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe

2. Zakłady budżetowe to jednostki które:

- odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania

- koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych przy czym mogą otrzymywać dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe. Są tworzone, łączone, likwidowane i przekształcane na zasadzie określonych dla jednostek budżetowych. Prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy. Zakład budżetowy dokonuje wpłat do budżetu nadwyżek środków obrotowych ustalonych na koniec okresu rozliczeniowego.

3. Gospodarstwa pomocnicze jednostki budżetowej to wyodrębniona z jednostki budżetowej pod względem organizacyjnym i finansowym część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych z tym, ze gospodarstwo to może otrzymywać dotacje przedmiotowe. Jest tworzone, przekształcane i likwidowane przez kierownika jednostki budżetowej po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu. Podstawa gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest roczny plan finansowy sprzedaży usług lub towarów na rzecz macierzystej jednostki budżetowej-gospodarstwo pomocnicze dokonuje po kosztach własnych. Gospodarstwo wpłaca do budżetu połowę osiągniętego zysku

4. Środki specjalne nie są odrębnymi jednostkami organizacyjnymi i mogą być tworzone tylko w ramach jednostki budżetowej. Są to dochody budżetu realizowane przez daną jednostkę, które na mocy tytułów wskazanych w ustawie np. gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych i przeznaczone są na określone wydatki.

5. Fundusze celowe to fundusze ustawowo powołane przed wejściem ustawy o finansach publicznych gdzie przychody funduszu pochodzą ze środków publicznych, publicznych wydatki przeznaczone SA np.: na realizację określonych zadań. Fundusz może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Odpowiednio wyróżnia się państwowe lub samorządowe fundusze celowe.

    Podobne prace

    Do góry