Ocena brak

Formy organizacyjno – prawne gospodarki budżetowej

Autor /Emilia Dodano /08.04.2011

 

  1. Jednostki budżetowe – Są to jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (albo budżet państwowy albo samorządowy w zależności od tego, jakiego rodzaju są to jednostki: czy państwowe czy samorządowe). Dochody, które te jednostki uzyskają odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, dlatego, że wszystkie wydatki na tą jednostkę są pobierane z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego.

  2. Zakłady budżetowe – różnią się od jednostek budżetowych, ponieważ odpłatnie wykonują zadania, a koszty swoje pokrywają z własnej działalności. Ich działalność zbliżona jest do prowadzenie działalności gospodarczej. Mają własny odrębny rachunek (w przeciwieństwie do jednostek budżetowych) i z którego można dokonywać wypłat do wysokości kwot (środków) zgromadzonych na rachunku bankowym. Przykład zakładów budżetowych: Miejskie Zakłady Komunikacyjne, przedszkola, żłobki, zakłady gospodarki mieszkalnej, zakłady wodociągów i kanalizacji.

 

  1. Środki Specjalne – są to środki finansowe gromadzone przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych z tytułu spadków, darowizn w postaci pieniężnej, z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd lub użytkowanie, z tytułu sprzedaży zapasów środków materialnych przechowywanych w celach mobilizacyjnych. Jest tu specjalny rachunek i tylko dochody z tych 3 rzeczy są przeznaczone na określone w ustawie rzeczy. Środki te nie mogą być przeznaczone na prowadzenie zwykłej (własnej) działalności.

 

  1. Gospodarstwa pomocnicze – nie są to samodzielne jednostki, bo wyodrębnione są z jednostki budżetowej zarówno pod względem organizacyjnym jak i administracyjnym. Pokrywają koszty swojej działalności z uzyskanych kosztów własnych. Działalność przejawia się tu poprzez produkcję i sprzedaż produktów i usług. Posiada własny rachunek bankowy mogą, więc dokonywać wypłat do wysokości zgromadzonych środków.

 

  1. Fundusze celowe – mogą być powołane tylko na podstawie wyraźnego przepisu ustawy. Nie można tego przepisu domniemywać. Dochody dla takiego funduszu pochodzą przede wszystkim z przychodów publicznych (daniny publiczne, opłaty, dochody z mienia)

Do góry