Ocena brak

Formy organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011

Wprowadzenie

Do jednostek samorządu terytorialnego należą:

  1. gminy,
  2. powiaty,
  3. województwa samorządowe.
Władze samorządowe mogą utworzyć samorządową jednostkę organizacyjną, która pełnić ma określone powierzone im do wykonywania zadania, lecz do tego muszą określić ich formę organizacyjną.


Formy organizacyjne

Katalog dostępnych form organizacyjnych w sektorze samorządowym:

  • jednostki budżetowe, przy których mogą być tworzone gospodarstwa pomocnicze,
  • zakłady budżetowe,
  • instytucje kultury,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Charakterystyka

Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego mogą być tworzone ma mocy ustaw oraz uchwał organy stanowiącego. JST mogą powoływać do życia instytucje komercyjne - spółki, lecz możliwości ich tworzenia są ograniczone do ściśle określonych przypadków.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonanie swych zadań związkom samorządowym. Utworzenie związku komunalnego wymaga zgodnych uchwał wszystkich JST tworzących związek. Taki związki komunalne posiadają własne statusy, organy stanowiące jak również wykonawcze, a po wpisaniu do rejestru związków prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej uzyskują osobowość prawną. Zasady działania takich związków regulowane są przepisami ustaw o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym.

Bibliografia

Podobne prace

Do góry