Ocena brak

FORMY NIEWŁADCZE, CZYNNOŚCI PRAWNE

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

- sfera zewnętrzna, sfera publiczno-prawna, czynności wielostronne

1. porozumienia publicznoprawne – jest zawsze tylko dwustronne! Porozumienia muszą być publikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, porozumienie mogą zawierać: wojewoda (w ustawie o wojewodzie i adm rządowej w województwie> może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z jego właściwości, określono również kontrolę wojewody nad wykonywaniem tych zadań), jednostki samorządu terytorialnego (tzw. porozumienia komunalne np. między gminami).

Przekazanie zadań w formie porozumienia wymaga odpowiedniej podstawy prawnej, z której muszą wynikać sprawy, które można przekazać. W ślad za powierzonymi zadaniami musi iść także powierzenie środków umożliwiających wykonanie zadań. Porozumienie to zgodne oświadczenie woli, wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu w drodze sądownictwa powszechnego, w przypadku nieterminowości – odsetki w wysokości zobowiązań podatkowych.

Porozumienie:

*kwestia z zakresu prawa publicznego – przedmiotem porozumienia jest przekazanie wykonywania zadań, może to się wiązać z przekazaniem kompetencji, rezultat – podmiot wykonuje przekazane zadania we własnym imieniu i na własny rachunek

*kwestia z zakresu prawa prywatnego

2. związki komunalne

3. umowy publicznoprawne – wywołanie zmian w zakresie wykonywania zadań publiczno-prawnych

* zawierane przez podmiot prawa publicznego, a z drugiej strony występuje podmiot prawa prywatnego, na którego przenoszone są zadania z zakresu administracji publicznej, np. opieka zdrowotna, weterynarz wykonujący badania na podstawie umowy z lekarzem powiatowym

 

- sfera zewnętrzna, sfera prywatnoprawna, czynności wielostronne

1. umowy prywatnoprawne (cywilnoprawne) – są dwustronne, mogą być też jednostronne, działanie jednostronne > oświadczenie woli przez podmiot prawa publicznego, które wywołuje skutki w sferze prawa prywatnego (podmioty prawa publicznego mogą zawierać umowy prywatnoprawne np. budowa dróg); ustawa o zamówieniach publicznych – zawiera regulacje dot. zawierania umów o char. prywatno-prawnym; ustawa o gospodarce nieruchomościami – nabywanie, zbywanie itp. nieruchomości, sposoby określania wartości nieruchomości; zasada swobody działania – ta zasada zostaje ograniczona przez ww. ustawy (m.in.) w stosunku do podmiotów prawa publicznego, w dziedzinie zawierania umów, te ograniczenia dot. np. wyboru kontrahenta

 

 

CZYNNOŚCI FAKTYCZNE

-Czynności społeczno-organizatorskie

-Czynności materialno-techniczne

+ protokół – potwierdza przebieg jakiegoś zdarzenia, np. oględzin, z rozprawy, z przesłuchania świadka, odebrania wyjaśnień; powinien zawierać oznaczenie – gdzie i kiedy, wszystkie osoby biorące udział, czy stawiły się osoby wezwane, musi odzwierciedlać przebieg całego zdarzenia, musi zostać przeczytany przez uczestników, potem podpisy, odnotowane wszystkie uwagi dot. protokołu, jeśli ktoś odmawia podpisania to dlaczego

+ prowadzenie ewidencji i rejestrów

  • gromadzi i utrwala wiedze

  • wywołuje skutek prawny – KRS > nabycie osobowości prawnej

  • wywołuje pośredni skutek prawny – wypis z rejestru > czyli zaświadczenie np. ewidencja gruntów, działalności gospodarczej, ewidencja ludności

Podobne prace

Do góry