Ocena brak

Formy koncentracji gospodarczej

Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011

Wyróżnia się następujące formy koncentracji gospodarczej:

1. koncern

Stanowi związek prawnie samodzielnych przedsiębiorstw pod jednym kierownictwem, o decydującym o kierunku działalności gospodarczej. Kierownictwo może sprawować przedsiębiorstwo, które uzyskało kontrolę nad pozostałymi przedsiębiorstwami zgrupowanymi w koncernie, albo wspólny dla całego koncernu organ. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z koncernem podporządkowującym, a w drugim koncernem równoległym.

Koncern powstaje albo na podstawie specjalnej umowy przyznającej jednemu z przedsiębiorstw pozycję dominującą lub przez zawarcie umowy spółki cywilnej bądź przez założenie spółki kapitałowej, której celem jest zarządzanie połączonymi przedsiębiorstwami.

2. trust

Zbliżony formą do koncernu. Czasami przyjmuje się, że trust jest formą najwyżej rozwiniętego koncernu, w której dochodzi do takiej koncentracji gospodarczej, iż zgrupowane w nim przedsiębiorstwa tracą swoją prawną i gospodarczą niezależność i samodzielność we wszystkich lub określonych dziedzinach zbytu lub produkcji.

3. kartel

Jest to porozumienie prawnie samodzielnych przedsiębiorstw. Ma na celu uzgodnienie działań na rynku. Może on być spółką prawa cywilnego albo handlowego, albo stanowić inną formę gospodarczego współdziałania w określony sposób (np. w formie związku, zrzeszenia, zjednoczenia).

4. Konsorcjum

Jest to porozumienie dwóch lub więcej samodzielnych podmiotów gospodarczych, na mocy którego zobowiązują się one do wspólnego wykonania określonego przedsięwzięcia gospodarczego na rzecz oznaczonej osoby. Członkowie konsorcjum dzielą się zadaniami i każdy wykonuje je we własnym imieniu i na własny rachunek.

5. Joint venture

Podejmuje wspólne przedsięwzięcie i wspólne ryzyko. Jako forma współdziałania gospodarczego, głównie z udziałem podmiotów zagranicznym, znana i wykorzystywana na całym świecie.

6. pool

Porozumienie niezależnych przedsiębiorstw w sprawie wspólnego gromadzenia i podziału zysku według uzgodnionych zasad. Jest to szczególna odmiana kartelu.

7. konglomerat

Stanowi dość luźny związek kapitałowy różnorodnych przedsiębiorstw lub ich grup, zorganizowany z reguły w formie koncernu. Pozwala on na znaczną specjalizację poszczególnych podmiotów funkcjonujących w ramach konglomeratu, a także na minimalizowanie wpływu zmian koniunktury w dziedzinach objętych konglomeratem i większą szansą przetrwania kryzysu.

8. holding

Stanowi formę koncentracji gospodarczej, polegającej na centralizacji alokacji kapitału i zysków przez sprawowanie kontroli nad prawnie samodzielnymi podmiotami, którymi są z reguły spółki kapitałowe. Prowadzi to do powstania tzw. grupy spółek gdzie spółka matka rządzi spółkami córkami.

Rodzaje holdingu:

-czysty holding finansowy, który oddziaływuje na spółki zależne poprzez ustalanie wskaźników finansowych,

-strategiczny holding zarządzający- podmiot dominujący decyduje o sprawach strategicznych i podstawowych, rozdziela środki finansowe i planuje badania rozwojowe. Spółki podlegające są niezależnymi finansowo podmiotami gospodarczymi.

-operacyjny holding zarządzający - istnieje największa zależność między podmiotem dominującym i zależnym.

9. Syndykat

Szczególna forma kartelu, polegająca na tym, że wchodzące w jego skład samodzielne przedsiębiorstwa prowadzą wspólnie sprzedaż wytworzonych przez siebie produktów, a niekiedy również wspólnie zaopatrują się w potrzebne surowce. Przedsiębiorstwa tworzące syndykat zachowują osobowość prawną i samodzielność organizacyjną. Działalność syndykatu powoduje, że sprzedaż towarów wyprodukowanych w przedsiębiorstwach, które wchodzą w jego skład, jest pod ścisłą kontrolą zarządu syndykatu.

Podobne prace

Do góry