Ocena brak

Formy i sposoby nowelizacji

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

Zasady konstytucyjne.

Przyjęto definicję "nowelizacji"- szerokie znaczenie. Wprowadzenie coś nowego. W/g wykładni językowej:

- dodanie coś nowego,

- zmiana treści aktu normatywnego.

§ 82 ZTP- Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów.

Przed zasadami techniki prawodawczej należy uwzględnić konstytucję. Konstytucja nie zawiera techniki prawodawczej z wyjątkiem procedury uchwalania ustawy. Prawodawca powinien dokładać więcej niż należytą staranność. Prawodawca powinien przewidywać przyszłość. Tekst powinien przewidywać przyszłość. Tekst powinien być na tyle ogólny, aby organy stosującemu prawo zostawić luz decyzyjny. "Zwroty nie ostre". Im więcej artykułów w ustawie tym więcej nieścisłości. Sytuacja idealna to wtedy gdy tekst powinien być przejrzysty i jasny. Jeżeli tekst zmieniamy rzadko, to realizujemy konstytucyjną zasadę poprawności prawa. Postulat zakazu częstych zmian był już z XIX wieku. Nawet przedstawiciele amerykańskiej szkoły natury tak mówili "zakaz częstych zmian".

Zasada poprawności prawa w konstytucji zyskała jeszcze drugi zakaz zmiany przepisów podatkowych w ciągu roku. Z zasady demokratycznego państwa prawnego można wyprowadzić zakaz częstych zmian.

Doktryna i orzecznictwo TK mówi, że ustawodawca ma swobodę w kształtowaniu prawa. Zasadność ustaw nie podlega badaniu TK. TK nie ocenia cech tylko metodę realizacji.

Naczelna zasada-

a) jedną ustawą zmieniamy 1 ustawę,

b) nowa ustawa zmienia jedną ustawę + inne,

c) nowa ustawa obejmująca inną dziedzinę merytoryczną.

Formy realizacji

1. Zmiana jest wprowadzana przez przepisy zawarte w innej ustawie merytorycznej.

Dopuszcza się to gdy:

a) ustawa nowelizująca i nowelizowana wykonują wspólną treść tematyczną.

b) jeżeli zmienia się pewną grupę przepisów to przepisy nowelizujące wyodrębniamy w i oddzielny rozdział pt. "zmiany w przepisach obowiązujących"

c) jeżeli zmienia się tylko 1 przepis, brak nowego rozdziału- przepis ten umieszcza się razem z przepisami końcowymi i przejściowymi.

2. Uchwalenie odrębnej ustawy merytorycznej

Budowa ustawy nowelizującej:

1. tytuł -ustawa z dnia… zakres przedmiotowy i tytuł właściwy,

- jeżeli jest to inna ustawa merytoryczna np. kodeks karny oraz o zmianie ustawy o .... Najczęściej jest oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizująca - jej celem jest zmiana innych ustaw:

- najlepiej - ustawa 1 zmienia ustawę 2,

- trochę gorzej - wymienia się tytuły nowelizowanych ustaw

- jeszcze gorzej- tytuł ustawy zmienianej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Obiekt nowelizacji:

- tekst pierwotny - Nl-N2,

- tekst zmieniany wcześniej,

- zmieniamy tekst jednolity.

N2 nie zmienia N1 tylko tekst pierwotny.

Jest jeden wyjątek N2 może zmieniać N1 tylko przy wypełnianiu luki prawnej lub rażącego naruszenia prawa.

2) przy zmianie zachowuje się poprzednią numerację jeżeli:

- przepis jest uchylany. Pozostawia się numer artykułu z zaznaczeniem uchylony.

- jeżeli dodajemy nowy przepis zachowujemy numerację dodając literę alfabetu, np. art. 35A. jeżeli jest zmiana polegająca na zmianie brzmienia:

 • podajemy stary przepis,

 • nowe brzmienie przepisu.

- wszystkie zmiany dotyczące 1 ustawy zamieszcza się w ustawie nowelizującej wyodrębnione w 1 artykule przy czym każda zmiana to odrębny punkt. Ustawa zmieniająca ma tyle artykułów ile jest ustaw zmienianych, np. art. 1 wprowadza się następujące zmiany … w art.10 (stare brzmienie) dodaje się wyrazy(…). Nowy art.10.

3. zawartość ustawy nowelizującej - powinna zawierać:

- jedynie przepisy zmieniające,

- przepisy uzupełniające,

- przepisy dostosowujące,

- przepisy przejściowe,

- przepisy końcowe.

W ustawie nowelizującej nie można zawierać przepisów nowych merytorycznych. Nie dodajemy nowych przepisów.

Formy nowelizacji z ZTP:

 1. przepisy ustawy zmienia się odrębną ustawą zmieniającą,

 2. przepisem zmieniającym zamieszczonym w innej ustawie,

 3. jeżeli zmiany wprowadzone w ustawie miałyby być liczne albo miałyby naruszać konstrukcję lub spójność ustawy albo, gdy ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana, opracowuje się projekt nowej ustawy.

 4. pierwszemu artykułowi ustawy zmieniającej albo przepisowi zmieniającemu zamieszczonemu w innej ustawie nadaje się brzmienie: "W ustawie … (tytuł) wprowadza się następujące zmiany: …

 5. jeżeli uchyla się tylko jeden przepis ustawy, przepisowi uchylającemu nadaje się brzmienie: "W ustawie … (tytuł ustawy) uchyla się art.… ", natomiast, jeżeli zmienia się treść lub brzmienie tylko jednego przepisu ustawy, przepisowi zmieniającemu nadaje się brzmienie: "W ustawie … (tytuł ustawy) art. … otrzymuje brzmienie: … "

 6. zmiana ustawy nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana),

 7. zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu, choćby zastępowano w nim, dodawano albo eliminowano tylko jeden wyraz. Jeżeli art. ustawy są podzielone na jednostki redakcyjne niższego stopnia, a zmianę wprowadza się tylko w którejś z nich, można poprzestać na przytoczeniu pełnego nowego brzmienia tylko tej zmienianej jednostki redakcyjnej.

 8. jeżeli do tekstu dodaje się nowe art., zachowuje się dotychczasową numerację, dodając do nowego artykułu mała literę alfabetu łacińskiego np.art.3a. Zasada ta ma zastosowanie do niższych jednostek redakcyjnych

 9. zmienia się zawsze tekst pierwotny ustawy,a jeżeli wprowadzono do niego zmiany- tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tj. ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku jego zmian,ten tekst zmieniony.

 10. nie nowelizuje się przepisów zmieniających inną ustawę.

 11. jedną ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę. Wyjątkowo można od tego odstąpić w przypadku, gdy między zmienianymi ustawami występują niewątpliwe związki tematyczne lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku ustawach

 12. ustawa zmieniająca może zawierać jedynie przepisy uchylające, przepisy zastępujące lub przepisy uzupełniające przepisy ustawy zmienianej, a w razie potrzeby - także przepisy przejściowe i dostosowujące, konieczne ze względu na dokonaną nowelizację.

 13. co do zasady nie zamieszcza się przepisów regulujących sprawy nie objęte zakresem normowania ustawy zmienianej. Wyjątkowo można zamieścić przepisy, które regulują sprawy poza zakresem ustawy zmienianej. Robi się to w przypadku występowania luki w prawie.

 14. zmiany dokonane ustawą nowelizującą ujmuje się w 1 artykuł tej ustawy. Każdy nowelizowany artykuł ujmuje się w oddzielny punkt, jednostką niższą jest litera.

 15. jeżeli w jednej ustawie zmieniającej zmienia się kilka ustaw, zmianę każdej z tych ustaw ujmuje się w odrębny artykuł.

 16. tytuł formułuje się zgodnie z zasadami dotyczącymi ustaw, z tym że przedmiot ustawy określa się przez użycie zwrotu: "ustawa zmianie ustawy … (tytuł ustawy), a jeżeli zmienia się jednocześnie kilka ustaw - " ustawa o zmianie ustawy … (tytuł ustawy)" wymieniając tytuł każdej zmienianej ustawy. Jeżeli jedną ustawą zmienia się wiele ustaw, to tytuł ustawy zmieniającej byłby rażąco długi, można wyjątkowo użyć zwrotu: " ustawa o zmianie ustaw...(podać wspólny przedmiot).." albo ustawa o zmianie ustawy … (podać tytuł) oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wymieniając tylko tytuł podstawowej ustawy zmienianej.

 17. Jeżeli ustawa zawiera kilka przepisów zmieniających, wydziela się je we wspólny rozdział "zmiany w przepisach obowiązujących" i zamieszcza się bezpośrednio przed przepisami przejściowymi i końcowymi. Jeżeli ustawa zawiera jeden przepis zmieniający umieszcza się go bezpośrednio przed przepisami przejściowymi i końcowymi w rozdziale zatytułowanym "zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe"

Podobne prace

Do góry