Ocena brak

Formy działania administracji publicznej

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

- czynności prawne

- inne działania administracji, nie podlegające na wydawaniu aktów prawnych, nie będące czynnościami prawnymi.

A.Czynność prawna

Polega na objawieniu woli organów adm w celu wywołania określonych skutków prawnych. Różnica między czynnością prawną a inną formą działania administracji polega na tym , że celem czynności prawnej jest wywołanie określonego skutku prawnego, zaś w przypadku innych działań administracji taki skutek następuje tylko czasem, ale nie jest to bezpośrednim celem takiego działania.

B. Inne formy działania administracji publicznej:

1.Działania społeczno-organizatorskie które polegają na organizowaniu wszelkiego rodzaju akcji społecznych nie popartych przymusem państwowym.

2.Działania faktyczne - zwane też czynnościami materialno-technicznymi, można do nich zaliczyć prowadzenie różnych rejestrów, ewidencji, kartotek, sporządzanie maszynopisów itp., również działania na zewnątrz urzędów, jak np. utrzymanie czystości na ulicach, placach, czy nawet budowę urządzeń publicznych.

3.”Zwykłe” poświadczenia - poświadczenie jest nazwą rodzajową aktów stwierdzającą tylko istnienie określonego stanu faktycznego lub stanu prawnego, zwykle na podstawie uprzednio dokonywanych ustaleń czy zapisów.

Czynności prawne-podział na dwie grupy:

1.gdy administracja działa władczo - to wtedy mamy do czynienia z czynnościami administracyjnoprawnymi, regulowanymi przez prawo administracyjne.

2.gdy adm.nie działa władczo - lecz posługuje się czynnościami (aktami) prawa cywilnego, regulowanymi, oczywiście, przez prawo cywilne.

Czynności administracyjnoprawne, regulowane przez prawo administracyjne

Mogą wywołać skutki prawne również w sferze prawa cywilnego(np. decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości), ale nie jest to regułą. Natomiast regułą jest, że obowiązki ustanowione w drodze czynności administracyjnych mogą być egzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej bez potrzeby występowania do sądu o wydanie orzeczenia. Administracja publiczna sama wprowadza wykonanie aktów adm. i w miarę potrzeby stosuje przymus państwowy.

Akty (czynności) prawa cywilnego regulowane przez prawo cywilne

Wywołują skutki prawne w sferze prawa cywilnego, nie są aktami władczymi. Natomiast stwarzają stosunki prawne, które dla wyegzekwowania w drodze przymusu państwowego wymagają orzeczenia sądu powszechnego. Organ adm. musi występować z powództwem do sądu o wydanie wyroku, który stanowi tytuł egzekucyjny w postępowaniu egzekucyjnym.

Zasadniczą różnicą między aktami prawa cywilnego, a czynnościami administracyjnoprawnymi jest to, że w czynnościach administracyjnoprawnych nie jest przewidziane ani potrzebne występowanie do sądu powszechnego.

Podobne prace

Do góry