Ocena brak

Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012

 

W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni. Ich zasięg został powiększony przez człowieka i obecnie zasiedlają one, jako zbiorowiska zastępcze ciepłych i znoszących suszę lasów i zarośli, zwykle strome, płytkie, suche i ciepłe zbocza. Obok dużego udziału gatunków roślin dobrze przystosowanych do suszy i ciepła bardzo typowy jest przede wszyskim wygląd tych zbiorowisk.

Podczas gdy w mniej ekstremalnych, umiarkowanie suchych murawach dominują takie gatunki roślin, których pączki przetrwalnikowe przetrzymują zimę na powierzchni gleby, a gatunki te tworzą zwartą pokrywę roślinną, to w prawdziwie suchych murawach występuje duża liczba roślin jednorocznych a więc takich gatunków, które przetrzymują zimę w postaci nasion. Zbiorowiska te mają luki w pokrywie roślinnej, w których wiosną następnego roku kiełkują nasiona i rozwijają się rośliny.

W Europie Wschodniej będącej pod wpływem klimatu kontynentalnego, a także w tych częściach Europy Środkowej, gdzie opady roczne nie przekraczają 500 mm, suche murawy nie ograniczają się tylko do małych powierzchni (fot. prawa dolna). Zajmują one tam duże powierzchnie i nawet tworzą zbiorowiska dominujące w krajobrazie, noszące nazwę stepów.

Choć liczne dobrze wytrzymujące suszę gatunki traw i turzyc budują niezbyt zwartą darń, to zwłaszcza ostnice w porze owocowania nadają stepom ich charakterystyczny wygląd, nawet jeśli nie są one dominantami w pokrywie roślinnej. Oprócz nich typowe dla zbiorowisk stepów są różne drobne gatunki z grupy kostrzewy owczej.

Stepy posiadają cechy zbiorowisk pastwiskowych. Szczeci-nowate kostrzewy o twardych liściach podobnie jak ostnice, które jedynie w młodym stanie są zgryzane przez bydło, są w stanie wytrzymać wypas.

Do góry