Ocena brak

Formacje roślinne strefy równikowej i podrównikowej

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Zróżnicowanie roślinności w strefie klimatu równikowego i podrówniko-wego wynika z ilości i rozkładu opadów w ciągu roku. Zmniejszająca się roczna suma opadów, w miarę przesuwania na północ i południe od równi­ka, oraz wyraźnie zaznaczająca się pora sucha i deszczowa decydują o we­getacji roślin. W strefie równikowej, w której w ciągu całego roku notowa­ne są wysokie temperatury i opady, występuje wiecznie zielony las równikowy, a na wybrzeżach lasy i zarośla namorzynowe. W strefie podrównikowej, gdzie ilość opadów jest mniejsza i wyraźnie zaznacza się pora sucha, rosną różne odmiany lasów podrównikowych i sawanna.

Las równikowy -jest najbardziej bujną na Ziemi formacją roślinną składającą się z kilku tysięcy gatunków wiecznie zielonych roślin. Las równi­kowy rośnie piętrowo. Najwyższe piętro tworzą drzewa docho­dzące do 60 m wysokości. Liście tych drzew są przystosowane do silnego promieniowania słonecznego - odbijają promienie a ich korony zatrzymują światło słoneczne, którego niewiele dociera do niższych partii lasu. Drugie piętro tworzą nieco niższe drzewa, nie wykazujące żadnego rytmu wegetacyjnego - ustawicznie kwitną i owocują. Ze względu na bardzo grząskie podłoże drzewa obu warstw są płytko ukorzenione. Przed przewróceniem chronią się wyrastającymi z pni korzeniami podporowymi.

Trzecie piętro tworzą palmy i drzewiaste paprocie. Do najcenniejszych gatun­ków drzew w lesie równikowym należą: heban, mahoniowiec, balsa, kauczukowiec i kakaowiec. Najniższe piętro to runo leśne złożone z cieniolubnych bylin o miękkich liściach zabarwionych często na czerwono. Charakterystyczną cechą lasu równikowego są epifity (porosła), czyli rośliny samożywne rosnące na innych roślinach. Na epifitach, z kolei, rozwijają się porosty i glony. Wśród epifitów liczne są pnącza o zdrewniałych łodygach, czyli liany wijące się między konarami i pniami drzew. Lasy tego typu występują w Amazonii, dorzeczu Kongo, wyspach Archipelagu Malajskiego.

Lasy i zarośla namorzynowe (mangrowe) - rosną w strefie międzyzwrotniko-wej na płaskich wybrzeżach morskich, zalewanych wodami przy­pływów. Składają się z drzew i krzewów będących roślinami słonolubnymi, tzw. haloHtów. W czasie przypływu drzewa są zalewane aż po korony, w czasie odpływu odsłaniane są ich liczne korzenie podporowe. System korzeniowy drzew i krzewów w le­sie namorzynowym jest przystosowany do grząskiego, zalewanego wodą podłoża. Tworzą się np. korzenie oddechowe skierowane ku górze, a w innych korzeniach - komory wypełniane powie­trzem w czasie odpływu morza. Z powietrza tego roślina korzysta, gdy jest zalana wodą.

Las podrównikowy - nie jest tak bogaty w gatunki jak las równikowy. Drzewa są tu zdecydowanie niższe - dochodzą do 20 m wysokości i nie tworzą zwartej, gęstej powierzchni. W niższej warstwie wy­stępują palmy i drzewiaste paprocie. W lesie podrównikowym jest mało lian i epifitów. W porze suchej drzewa zrzucają liście. Na obszarach o długim okresie suszy las staje się niskopienny i pojawiają się w nim sucholubne krzewy. Najważniejszą cechą staje się postępujące rozrzedzenie lasu, tak że miejscami nie za­cienia on podłoża. Taki las, w którym drzewostan nie jest zwarty, nazywamy świetlistym. Na obszarach bardziej suchych, będących strefą przejściową między lasem podrównikowym i sawanną, wy­stępują lasy parkowe, czyli kępy lasu lub pojedynczo rosnące drzewa w obszarze fbrmacj i trawiastej.

Sawanna - trawiasta formacja roślinna porastająca obszary z suchą porą zimową. Tworzą ją wieloletnie, sucholubne trawy nie tworzące zwartej darni. W porze deszczowej trawy osiągają 2 m wysoko­ści, w porze suchej rośliny wysychają. Na niektórych sawannach rosną drzewa pojedynczo lub w niewielkich grupach. Są to aka­cje, baobaby i sporadycznie palmy. Drzewa zrzucają liście w cza­sie pory suchej. Odmianą sawanny są lasy araukariowe rosnące w Brazylii i Argentynie. Tworzą je drzewa luźno rosnące wśród roślinności trawiastej. W strefie sawannowej w dolinach rzecz­nych rosną lasy galeriowe, podobne do lasów równikowych.

Podobne prace

Do góry