Ocena brak

Formacje roślinne na Ziemi

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Wszystkie organizmy żywe tworzą biosferę, która obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Ro­śliny i zwierzęta żyjące na określonym terenie o charakterystycznych dla niego warunkach bytowania tworzą biocenozę. Wyróżniamy biocenozy lądo­we i wodne. Na lądach przeważają biocenozy roślinne, w wodach - zwierzęce.

Zróżnicowanie świata organicznego na obszarach lądowych wykazuje ści­sły związek ze strefowością klimatyczną. Szczególnie wyraźnie jest to widocz­ne w świecie roślin tworzących charakterystyczne formacje. Przez formację roślinną rozumiemy zbiorowisko roślin o charakterystycznym wyglądzie ze­wnętrznym i podobnych formach życiowych uzależnionych od warunków kli­matycznych, gleb, rzeźby terenu i stosunków wodnych. Na lądach wyróżniamy formacje:

drzewiastą, krzewiastą, trawiastą i pustynną. Każda z tych forma­cji może występować w jednej lub kilku strefach klimatycznych. Formację drzewiastą stanowią lasy równikowe, podrównikowe, monsunowe oraz lasy li­ściaste, mieszane i iglaste strefy umiarkowanej. Formację krzewiastą tworzą twardolistne zarośla strefy podzwrotnikowej, trawiastą- sawanna, stepy strefy umiarkowanej i specyficzna tundra, występująca w klimacie subpolamym. Formacja pustynna pozbawiona jest zwartej pokrywy roślinnej.

Poza wymienionymi formacjami roślinnymi układającymi się strefowo, na Ziemi wy stępuj ą również formacje astrefowe. Należy do nich roślinność górska zmieniająca się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.

Podobne prace

Do góry