Ocena brak

Forma i tryb realizacji prawa pracownika do wynagrodzenia

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Wynagrodzenie za prace powinno być ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Ogólne warunki wynagrodzenia za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z praca ustalają układy zbiorowe pracy. W zakładach pracy zatrudniających co najmniej 20 pracowników, nie objętych zakładowym ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy warunki wynagrodzenia ustala pracodawca w regulaminie wynagrodzenia.

Warunki wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, jeśli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy, określa, w drodze rozporządzenia - co do zasady - minister właściwy d.s. pracy na wniosek właściwego ministra. Wynagrodzenie pracownicze ustala się wg metody czasowej albo wynikowej.

Podobne prace

Do góry