Ocena brak

Forma czynności prawnych i skutki niezachowania form szczególnych

Autor /patrycja Dodano /28.03.2011

 

Czynność prawna może być dokonana w dowolny sposób, przez każde zachowanie się osoby,

które jej wolę w sposób dostateczny (art. 60KC).

Wyjątki od tej dowolności nazywane są szczególną formą czynności prawnej.

Źródłem form szczególnych są:

przepisy prawne np. art. 75, 158 KC

umowa między stronami (umowa przedwstępna)

Do rodzajów form szczególnych w prawie cywilnym zaliczamy:

1) forma pisemna zwykła – do zachowania tej formy muszą być spełnione 2 warunki:

I. sporządzenie dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli

II. podpisanie go

Pojęcie podpisu:

- jest to językowy znak graficzny

- składający oświadczenie woli składa go własnoręcznie

- wskazuje, w zasadzie imię i nazwisko składającego oświadczenie woli

- podpis umieszcza się pod tekstem oświadczenia woli

2) forma pisemna z datą pewną – polega na stwierdzeniu wiążącym także osoby nie

uczestniczące w czynności prawnej, że czynność ta została dokonana w określonym czasie.

Skutek ten wywołuje:

urzędowe poświadczenie daty (np. notariusz)

stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie

urzędowym

umieszczenie na obejmującym treść czynności prawnej dokumencie

jakiejkolwiek wzmianki

śmierć jednej z osób podpisanych pod dokumentem (datę złożenia

przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty

śmierci tej osoby)

3) poświadczenie podpisu – inna forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu.

Polega na tym, że notariusz lub powołany do tego organ zamieszcza na dokumencie klauzulę

stwierdzającą własnoręczność podpisu złożonego przez wskazaną w tej klauzuli osobę.

4) forma aktu notarialnego – notariusz spisuje treść podawanych mu do wiadomości

oświadczeń stron, współuczestnicząc w redagowaniu dokumentu, a następnie odczytuje go

stronom i wraz z nimi podpisuje. Oryginały aktów notarialnych pozostają w biurze notariusza,

a strony uzyskują ich wypisy, które podpisuje już tylko notariusz i opatruje pieczęcią

urzędową.

Notariusz ponosi odpowiedzialność na informacje zawarte w akcie, czy są zgodne z prawem.

SKUTKI NIEZACHOWANIE FORM SZCZEGÓLNYCH

1) AD SOLEMOITATEM – forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem

nieważności; niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność, która nie

wywołuje skutków prawnych

2) AD PROBATIONEM – forma czynności prawnej zastrzeżona dla celów

dowodowych, konsekwencje niezachowania tej formy bezpośrednio przejawiają się

Prawo cywilne część ogólna

wyłącznie w płaszczyźnie procesowej. 2 dowody z których nie wolno korzystać

stronom to: przesłuchanie stron i ze świadków.

3) AD EVENTUM – forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych

skutków prawnych. Niezachowanie formy nie powoduje nieważności czynności

prawnej, a jedynie pociąga są sobą niewystąpienie niektórych wskazanych w ustawie

konsekwencji prawnych.

Formy czynności prawnych dzielimy na 2 grupy:

Forma pisemna zwykła Wszystkie inne formy szczególne

Ograniczenia dowodowe Rygor albo sankcje nieważności

Podobne prace

Do góry