Ocena brak

Forma akordowa

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Znajduje zastosowanie wówczas, gdy praca może być znormowana, jej wyniki są policzalne, zaś jakość może być kontrolowana. W modelowym ujęciu forma akordowa wyraża się tym, iż pracownik opłacony jest proporcjonalnie do ilości wykonanej pracy, co zapewnia bezpośredni związek między wydajnością pracy, a wysokością otrzymywanego przezeń wynagrodzenia.

Podstawą do zastosowania wynagrodzenia akordowego jest ustalenie norm pracy.

Normy pracy stanowią miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości. Mogą one być stosowane wówczas, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy.

W praktyce występują następujące normy:

  • czasowe, określające czas niezbędny do wykonania jednostki zadania,

  • ilościowe, określające liczbę jednostek przewidzianych do wykonania w jednostce czasu,

  • normy obsługowe, określające liczbę stanowisk pracy (maszyn, urządzeń), które powinien obsłużyć jeden pracownik lub zespół pracowników, oraz

  • normy obsady, określające liczebność zespołu pracowników realizujących lub nadzorujących proces produkcyjny na danym stanowisku pracy.

 

Normy mogą być zmieniane w miarę wdrażania technicznych i organizacyjnych usprawnień zapewniających wzrost wydajności pracy, a nie, jak to było poprzednio, na podstawie doświadczeń przodujących pracowników.

Pracodawca jest obowiązany powiadomić pracowników co najmniej na 2 tygodnie przed wprowadzeniem normy lub jej zmianą. Ustawa nie określa formy powiadomienia. Może to być każda forma przyjęta u pracodawcy. W przypadku nie powiadomienia, pracownik będzie uprawniony do domagania się wynagrodzenia obliczonego zgodnie ze starą normą, do czasu upływu dwóch tygodni od dnia powiadomienia.

Rodzaje akordów

W systemie akordowym wynagrodzenie za każdą jednostkę wybranego wyrobu może być stałe (akord prosty) lub wzrastać po przekroczeniu określonej normy (akord progresywny). Może być także stosowany akord pośredni, w którym wynagrodzenie pracownika określa się odpowiednim ułamkiem lub procentem w stosunku do wiodących pracowników (np. wynagrodzenie pracowników pomocniczych w pracownik krawieckiej szyjącej na miarę).

Mimo nie wypracowania normy np. z powodu niskiej wydajności pracy lub okresowego obniżenia sprawności – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie gwarantowane, określone w umowie o pracę, nie niższe, niż najniższe określone przez MPiPS.

Podobne prace

Do góry