Ocena brak

FORFAITING

Autor /KolesHaHa Dodano /09.08.2013

Szczególna forma rozliczeń pieniężnych polegająca na wykupywaniu wierzytelności pieniężnych z wyłączeniem prawa regresu w stosunku do zbywcy. Zadaniem umów f. jest dostarczenie przedsiębiorcy (dostawcy) wykonującemu działalność eksportową, sprzedającemu towary lub świadczącemu usługi środków pieniężnych, z jednoczesnym przesunięciem ryzyka na instytucję f.

Oznacza to, że zbywca wierzytelności sprzedaje swoją wierzytelność z tytułu dostawy towaru, świadczenia usługi, leasingu lub wierzytelność wekslową instytucji forfaitingowej (w praktyce najczęściej bankowi), uzyskuje jej równowartość pomniejszoną o prowizję, a jednocześnie uwalnia się w przyszłości od ryzyka zaspokojenia wierzytelności.

Od momentu sprzedaży odpowiedzialność wobec forfaiteura za uregulowanie wierzytelności ponosi dłużnik, którego także obciążają koszty f. Poza trzema głównymi stronami umowy f., tj. zbywcą wierzytelności, instytucją forfaitingową, dłużnikiem, mogą wystąpić podmioty gwarantujące wykonanie zapłaty lub pośredniczące w jej realizacji. F. najczęściej występuje w formie pojedynczej transakcji lub umowy ramowej obejmującej wiele transakcji o takim samym charakterze.

Podobne prace

Do góry