Ocena brak

Finansowanie samorządów terytorialnych, dochody i wydatki

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

Finansowanie

a. Udział w podatkach budżetu państwa:

- Dochody od osób fizycznych

Gmina – 39%

Powiat – 10%

Województwo – 1,6%

- Dochody od osób prawnych

Gmina – 6%

Powiat – 1%

Województwo – 15%

b. Transfery z budżetu państwa

- Subwencje ogólne (o przeznaczeniu środków decyduje samorząd, obiektywne kryteria przyznawania, pełni funkcję wyrównującą dochody, pełni funkcję motywacyjną, gdyż wyrównanie nie jest pełne, niezwracana bez względu na stopień wykonania zadań, wykorzystanie kwot subwencji podlega kontroli jedynie pod względem legalności, pewność otrzymania ustalonych kwot, uzupełnia dochody własne)

- Dotacje celowe (przeznaczane na zadania ściśle określone przez organ dotujący, kalkulacja kwot na podstawie podobnych zadań finansowych z budżetu państwa, przyznawane bez względu na potencjał dochodowy, kwota przyznanych środków powinna pokryć całość wydatków na zadania, zwracane w części odpowiadającej niezrealizowanym zadaniom, wykorzystanie środków dotacji podlega kontroli pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności, pewność otrzymania ustalonych kwot, uzupełnia dochody własne)

Podobne prace

Do góry