Ocena brak

Finansowanie

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

Leasing - pochodzi od angielskiego słowa to lease, co oznacza wynająć, wydzierżawić. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej, na podstawie której jedna strona (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania lub korzystania i pobierania pożytków z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). W polskim systemie prawa umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny.

Biorąc pod uwagę liczbę stron biorących udział w transakcji leasingowej wyróżnia się:leasing bezpośredni (gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem);leasing pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem wystepuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe);Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające sie z dwóch części: składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy.

Franczyza (ang. franchising) to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który jest oparty na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami - franczyzodawcą (FD) i jego indywidualnymi franczyzobiorcami (FB). Istota systemu polega na tym, że FD nadaje swoim poszczególnym FB prawo oraz nakłada na nich obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z jego koncepcją. W ramach umowy sporządzonej na piśmie oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe uprawnienie to upoważnia indywidualnego FB do korzystania z nazwy handlowej FD, jego znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów postępowania i innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także do korzystania ze stałej pomocy handlowej i technicznej FD.Przykładami firm działających w Polsce na zasadzie franczyzy są sieci fast food takie jak McDonald's.

Faktoring jest rodzajem specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (z reguły spółka z udziałem banku)nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych, a zwłaszcza sprzedaży.

FINANSOWANIE:Cele:zapewnienie kapitału;kształtowanie optymalnej struktury kapitału.

Przeznaczenie kapitału:finansowanie bieżącej działalności;finansowanie przedsięwzięć rozwojowych.

Źródła:wkłady właścicieli;zyski z działalności firmy;kredyty;leasing;faktoring;emisja obligacji;sprzedaż aktywów;bezzwrotna pomoc;dzierżawa majątku na zewnątrz;ulgi&dotacje;inkasowanie zaległych należności.

Reguły finansowania:koszty pozyskania kapitału;efektywność;ryzyko.

Podobne prace

Do góry