Ocena brak

Finanse publiczne

Autor /Fruineeinnold Dodano /04.04.2005

POZYCJA, ROLA I ZNACZENIE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W SYSTEMIE FINANSOWYM

System finansowy jest to mechanizm przepływu środków pieniężnych (jako podstawa siły nabywczej) pomiędzy produktami funkcjonującymi na rynku (w gospodarce).
Składa się z:
1. Podmioty:
a) finansowe
b) niefinansowe
2. Instrumenty finansowe.
3. Rynki finansowe
4. Zasady, na jakich funkcjonuje cały system finansowy (przepisy, uregulowania prawne)

Ad 1. Instytucja finansowa, która co najmniej z 75% swoich aktywów ma w formie pieniężnej (instrumentów finansowych w różnej formie np. obligacje, akcje, gotówka, należności, kredyt)
1. sektor bankowy (banki komercyjne – sektor realny; NBP – finanse publiczne)
2. sektor przedsiębiorstw
3. sektor ubezpieczeniowy
4. gospodarstwa domowe
5. sektor finansów międzynarodowych
6. sektor finansów publicznych
Są to podmioty sfery realnej (oprócz pkt. 6)

Sfera finansów publicznych
1. budżet państwa
2. jednostki sektora terytorialnego: gminy, powiaty, województwa, jednostki organizacyjno – prawne sektora finansów publicznych, powiaty grodzkie – miasta na prawach powiatu np. powyżej 100.000 mieszkańców; powiat ziemski
3. fundusze celowe: ubezpieczenia obowiązkowe – ZUS, KRUS + NFOS, NFZ
4. jednostki budżetowe – szkoły, służba zdrowia, policja
5. zakłady budżetowe – przedszkola, baseny, teatr, MPO
6. gospodarstwa pomocnicze – stołówki, warsztaty szkolne

NBP ma zakaz bezpośredniego finansowania deficytu budżetowego; obsługuje jedynie np. obligacje skarbu państwa
Bank banków
Bank państwa

Urząd skarbowy – instytucja pomocnicza; usługi na rzecz budżetu państwa

ZUS – Świadczy usługi na rzecz

Fundusze celowe – które mają na celu finansowanie istotnej z punktu widzenia państwa działalności; emeryci, kombatanci, środowiska.
POJĘCIE FINANSÓW PUBLICZNYCH-DEFINICJE

publiczne
dobra społeczne
prywatne

SYSTEM FINANSOWY
· Sfera realna
Dobra i usługi prywatne, bankowość, ubezpieczenia
· Dobra i usługi publiczne i społeczne

DOBRA PRYWTNE są to dobra i usługi dostarczane przez rynek w wyniku transakcji kupna – sprzedaży pomiędzy nabywcami (konsumentami), a sprzedawcami (producentami); prawa własności i prawa pokrewne przechodzą na nabywcę.
Nabywanie praw odbywa się na zasadach indywidualnych (dobrowolnie) w wyniku realizacji określonych potrzeb.
PODSTAWOWE CECHY DÓBR PRYWATNYCH:
1. dobra i usługi o charakterze prywatnym są dostarczane na rynek zgodnie z mechanizmem rynkowym (popyt i sprzedaż)
2. dobra i usługi prywatne są dostarczane na rynek na zasadach negocjacji ustalenia cen transakcyjnych (akceptowanych przez obie strony)(cena równowagi rynkowej)
3. dobra i usługi prywatne są dostarczane na rynek poprzez podanie ceny dla wszystkich nabywców. Transakcja dochodzi do skutku, gdy strony ją zaakceptują
4.

Podobne prace

Do góry