Ocena brak

FILOZOFICZNE CZASOPISMA - CZASOPISMA PRZEGLĄDOWE

Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012

Podejmując problematykę
ogólnofiloz. lub specjalistyczną, łączą niekiedy
filozofię z in. naukami (—» filozofia I I ) ; wiele z nich informuje
o działalności nauk. różnych filoz. środowisk (posiedzenia
towarzystw, kongresy, zjazdy, sympozja, nowości wydawnicze,
a także przeglądy zawartości czasopism).

1. B i b l i o g r a f i a b i e ż ą c a - Najstarszym cz.f. dającym
przegląd literatury światowej (zwł. zachodniej) jest
kwartalnik „Repertoire bibliographique de la philosophie",
wydawany od 1895 j a k o dodatek kat. „Revue philosophique
de Louvain" (Lv 1894-), do 1914 pt. „Sommaire idéologique
des ouvrages et des revues de philosophie" (1915-33 i 1941-45
zawieszony), od 1938 samodzielnie, reprodukowany z nagłówkami
w języku holenderskim j a k o „Tijdschrift voor filosofie"
(Lv 1939-).

W okresie międzywojennym we Francji powstał
kwartalnik abstraktowy (zawierający adnotacje treściowe)
poświęcony monografiom filoz. „Bibliographie de la philosop
h i e " (P 1937-), a po II wojnie świat. - również kwartalnik
abstraktowy dot. zawartości filoz. periodyków „Bulletin
signalétique". Philosophie, sciences humaines (P 1947-,
1947-55 pt. „Bulletin analytique". Philosophie). Niemieckiej
literaturze filoz. poświęcony jest ukazujący się 6-8 razy
w roku „Philosophischer Literaturanzeiger" (St 1949-), zaś
międzynar. (zwł. języka ang.) - amer, kwartalnik „Philosop
h e r ' s I n d e x " . An International Index to Philosophical Periodicals
and Philosophy Research Archives (Bowling G r e e n
1967-; wydawany przez C e n t r um Dokumentacji Filoz.).

2. Do najstarszych cz.f. o g ó l n o f i l o z o f i c z n y c h należy
wł. kwartalnik „Rivista di filosofia" (Bol, Modena, F o r l ì , Genova, Pavia, R, Mi, Tn 1870-, 1870-87 także w
Rzymie pt. „Rivista italiana di filosofia"; 1899-1908 ukazywaì
się jako 2 odrębne periodyki - w Bolonii pt. „Rivista
di filosofia e scienze affini" i w Pawii pt. „Rivista filosofica";
1909 nastąpiło połączenie pod obecnym t y t u ł e m ) . W Stanach
Zjedn. charakter przeglądowy mają kwartalniki „The Mon
i s t " . An International Journal of General Philosophical
Inquiry (Ch, La Salle 1890-, 1937-61 zawieszony), ukazujący
się w zeszytach tematycznych, oraz „American Philosophical
Q u a r t e r l y " (Pittsburg 1964-); większość cz.f. w strefie języka
ang. orientuje się jednak w kierunku filozofii analitycznej,
neopozytywistycznej bądź neopragmatystycznej.

Do najważniejszych
cz.f. strefy frankofońskiej należy we Francji
kwartalnik o międzynar. charakterze „Revue philosophique
de la France et de l'étranger" (P 1876-), zamieszczający
analizy hist.-filoz. i wiele recenzji, oraz kwartalnik kierowany
przez P. Ricoeura „Revue de métaphysique et de
m o r a l e " (P 1893-, do 1928 dwumies.), który wbrew tytułowi
zamieszcza artykuły ze wszystkich dziedzin filoz. (ostatnio
otwarte zwł. na fenomenologię i h e r m e n e u t y k ę ) , a w Belgii
- „Revue internationale de philosophie" (Bru 1938-40,
1949-; także w wersji holenderskiej), ukazujące się w zeszytach
tematycznych.

Spośród krajów niemieckojęzycznych
do najważniejszych cz.f. o charakterze przeglądowym należą
- w Szwajcarii rocznik Szwajc. Towarzystwa Filoz. „Studia
philosophica" (Bas 1941-), w Niemczech kwartalniki: współpracujący
z Centrum Dokumentacji Filoz. w Dusseldorf
ie „Zeitschrift für philosophische Forschung" (Wurzach,
Meisenheim am Glan 1946-; wydaje również serię specjalnych
numerów „Monographien zur philosophischen Forschung"),
„Archiv für Philosophie" (St 1947-64), „Philosophische
Rundschau" (T 1953-) - wyd. przez H.G.
Gadamera i H. Kuhna, podający kryt. recenzje nowszej
literatury filoz., często na określony temat, oraz ukazujący
się 3 razy w roku „Allgemeine Zeitschrift für Philos
o p h i e " (St 1976-); reprezentatywnym organem austr.
filozofii jest kwartalnik „Wiener Zeitschrift für Philosophie,
Psychologie und Pädagogik" (W 1947-).

3 . Problematykę h i s t o r y c z n o - f i l o z o f i c z n ą porusza
wiele cz.f., ponieważ dyskusja z catą tradycją należy do
istotnych cech filoz. poznania; wyłącznie historii filozofii
poświęcone są m.in. - w Niemczech kwartalnik „Archiv für
Geschichte der Philosophie" (L, Hei, B 1868-, do 1887 pt.
„Philosophische Monatshefte", 1895-1926 pt. „Archiv für
Philosophie" i wyd. w 2 cz. - „Archiv für Geschichte der
Philosophie" i „Archiv für systematische Philosophie",
1927-30 pt. „Archiv für Philosophie und Soziologie" także
w 2 cz. - „Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie"
i „Archiv für systematische Philosophie und Soziolog
i e " , od 1931 pod obecnym tytułem, 1933-59 zawieszony); we
Włoszech kwartalnik „Rivista critica di storia della filosofia"
(Mi 1946-). Filozofii staroż. poświęcone są: pólroeznik „Phronesis".
A Journal for Ancient Philosophy (As 1956-), kwartalnik
„Journal of t h e History of Philosophy" (Be 1963-) oraz
kanad, rocznik „Dionysius" (Halifax 1977-), badający związki
myśli chrzęść, z in. systemami starożytności; filozofii średniow.
- rocznik „Bulletin de philosophie médiévale" (Lv
1959-), wyd. przez Międzynarodowe Tow. Studiów nad
Filozofią Średniow. (SIEPM), także o charakterze informacyjno-
przeglądowym oraz szereg cz.f. o orientacji chrzęść.
(—» filozoficzne czasopisma II B).

4. Do najważniejszych międzynarodowych cz.f. zajmujących
się l o g i k ą należą wyd. w języku ang. kwartalniki
amer. „Journal of Symbolic Logic" (Menasha, Bal, Providence
1936-), oraz „Notre Dame Journal of Formal Logic"
(Notre Dame 1959-), a także hol. „Journal of Philosophical
Logic" (Dordrecht 1972-); artykuły z logiki zamieszczają
p o n a d t o cz.f. z nurtu filozofii neopozytywistycznej (zajmujące
się filozofią nauki), jak i podejmujące tradycyjnie
całą problematykę filozofii teoretycznej.

5. Problematykę a k s j o l o g i c z n ą w zakresie szeroko
pojętej etyki (idee i zasady spol. i indywidualnego działania)
podejmuje amer, kwartalnik „Ethics". An International
Journal of Social, Political and Legal Philosophy (Ch 1890-,
do 1938 pt. „The I n t e r n a t i o n a l Journal of E t h i c s " ) , a w zakresie
filozofii mor. i polit. - kwartalnik ang. „Philosophy"
(Lo 1926-, do 1931 pt. „Journal of Philosophical Studies"),
organ Król. Towarzystwa Filoz.; głównym cz.f. o tematyce
aksjologicznej jest międzynar. kwartalnik „Journal of Value
Inquiry" (Hg 1967-); z cz.f. podejmujących problemy estetyczne
należy wymienić kwartalniki: amer. „Journal of Aesthetics
and Art Criticism" (Bal 1941,- od 1945 organ Amerykańskiego
Tow. Estetycznego), franc. „Revue d ' e s t h é t i q u e "
(P 1948-), wl. „Rivista di estetica" (Pd, Tn 1956-) i bryt.
„The British Journal of A e s t h e t i c s " (Lo I960-).

6 . Szeroko pojętą problematykę f i l o z o f i i k u l t u r y
(religijną i humanistyczną z filoz. i kulturowego punktu widzenia)
podejmują kwartalnik „The Hibbert J o u r n a l " . A
Review of Religion, Theology and Philosophy (Lo 1902-68),
w którym pisali m.in. H. Bergson, R. Tagore, L.N. T o ł s t o j ;
„The Personalist" (Los Angeles 1920-), zajmujący się filozofią,
religią, literaturą i sztuką, a także prezentujący dzieje
filozofii w literaturze, sztuce oraz polityce i naukach społ.
„Journal of the History of I d e a s " ( N Y 1940-). Charakter
antypozytywistyczny i antysubiektywistyczny ma wł. kwartalnik
„Rivista rosminiana di filosofia e di c u l t u r a " (Pallanza,
Mi 1906-); zagadnieniami filozofii prawa i filozofii spol.
zajęły się kwartalniki „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie"
(Mn, Neuwied 1907-; tytut ulegał zmianom) i „ E t u d e s
philosophiques" (P 1923-, od 1946 nowa seria), a filozofii
religii - międzynar. kwartalnik „International Journal for
Philosophy of Religion" Hg 1970-).

7 . Przeżywająca rozkwit f i l o z o f i a n a u k i jest
przedmiotem badań wielu wciąż powstających cz.f.; należą do
nich kwartalniki - organ neopozytywistów „ E r k e n n t n i s " (—>
filozoficzne czasopisma II A 2, 2°), „Philosophy of Science"
(Bal 1934-), „Synthese". An International Quarterly for
Epistemologa', Methodology and Philosophy of Science (Ut,
Dordrecht 1936-, podtytuł ulegał zmianom, 1940-45, 1964-65
zawieszony), „Dialectica". International Review of Philosophy
of Knowledge (Neh 1947-) zał. przez F. Gonsetha, „British
Journal for the Philosophy of Science" (E 1950-), „Philosophia
naturalis" (Meisenheim 1950-) zajmujący się również
filozofią przyrody, „Studies in the History and Philosophy
of Science" (Lo 1970-) czy wreszcie „Zeitschrift für allgemeine
Wissenschaftstheorie" (Wie 1970-); prezentując badania
nad naukami przyr. wiele cz.f. publikuje również prace z
zakresu filozofii przyrody, choć w klasycznym sensie jest ona
obecna w cz.f. o orientacji neoscholastycznej.

Podobne prace

Do góry