Ocena brak

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE

Autor /Billy Dodano /08.07.2011

W sensie szerszym współczesność w filozofii polskiej otwie-rają daty: 1895 (objęcie przez K. Twardowskiego katedry na Uni-wersytecie we Lwowie) i 1897 (załoŜenie przez W. Weryhę w Warszawie „Przeglądu Filozoficznego", pierwszego specjalis-tycznego czasopisma filozoficznego w Polsce). W sensie węŜszym polska filozofia współczesna to filozofia uprawiana w Polsce lub przez Polaków po II wojnie  światowej. Głównymi kierunkami tej filozofii są: (obecna dziś raczej pośrednio) szkoła lwowsko-war-szawska, orientacje pozytywizujące lub analityczne, (zachwiany od roku 1989/1990 w swej pozycji) materializm dialektyczny, neoto-mizm, fenomenologia oraz filozofia dialogu.

Podobne prace

Do góry