Ocena brak

Filozofia łacińska

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

 • filozofia na podłożu religii (podobnie jak w późnej starożytności) –

  • religijne przekonania podstawą myślenia ludzi (Bóg ma wyższość nad światem, dusza nad ciałem, życie wieczne nad doczesnym),

  • religia podstawą organizacji państwowej (Kościół jako władza) -> religia jako czynnik dominujący w życiu jednostek i społeczeństw; religia jako podstawa filozofii

 • filozofia wiary a inne działy filozofii:

  • w zakresie filozofii odnoszącej się do wiary: SCHOLASTYKA - ustalone prawdy wiary (dogmaty – wynikające z Objawienia w Piśmie św., ustalone w starożytności), które filozofia ma tylko wyjaśnić, wytłumaczyć i usystematyzować (PATRYSTYKA – ustalanie dogmatów) -> heteronomiczność i racjonalizm filozofii odnoszącej się do religii,

(większość filozofów tego okresu, częściowo w starożytności i nowoczesności) 

Niesłuszny jest pogląd, że filozofia średniowieczna w całości była heteronomiczna wobec religii – ważne było, by nie naruszała dogmatów

 • filozofia prawowierna i nieprawowierna:

  • filozofia prawowierna (zgodna z Objawieniem, dogmatami) – większość filozofów tego okresu

  • filozofia nieprawowierna (dochodzenie do prawd niezależnie od Objawienia) - św. Bernard, Eckhart, humaniści i filozofowie przyrody XII n.e. w Chartres

Niesłuszny jest pogląd, że filozofia średniowieczna w całości była scholastyką – istniały niezależne prądy.

 • wady i zalety średniowiecza:

  • nauki szczegółowe: upadek nauki (brak eksperymentów, indukcji, budowania podstaw nauki i jej stosowania praktycznego)

  • filozofia: powstał zwarty i wykończony system pojęć filozoficznych, dotyczących nie tylko zagadnień formalnych, ale i rzeczowych (na bazie rozważań teologicznych rozwijała się ontologia, epistemologia, etyka)

Niesłuszny jest pogląd, iż filozofia średniowiecza przeżyła upadek – jej pejoratywne ukazywanie narodziło się w nowożytności, gdzie wszystko, co było związane ze średniowieczem, odbierane było negatywnie (np. w sztuce - gotyk)

 • cechy filozofii średniowiecznej (scholastyki):

  • bezosobowość i tradycja (brak autorów, filozofia przekazywana z pokolenia na pokolenie)

  • odrzucenie: relatywizmu (Bóg istnieje i jest bytem absolutnym), materializmu (Bóg nie jest materialny), monizmu (Bóg jest innej natury niż stworzenia), mechanizmu (Bóg jest wolny i dusza jest wolna), sensualizmu (Boga ani duszy nie można poznać zmysłami)

  • przyjęcie: dualizm (zamiast panteizmu), kreacjonizm (zamiast emanatyzmu), spirytualizm (zamiast materializmu)

  • spór: idealizm z realizmem, fideizm z racjonalizmem, aprioryzm z empiryzmem, dialektyka z mistyką, intelektualizm z woluntaryzmem

 • okresy filozofii scholastycznej:

  • rozwijanie się i kształtowanie filozofii (IX do XII n.e.)

  • pełne systemy średniowieczne, okres klasyczny (XIII n.e.)

  • krytyka średniowieczna (do XIV n.e.)

  • szkoły – nie wniosły nic twórczego do myśli filozoficznej

Podobne prace

Do góry