Ocena brak

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - ROLE POZNANIA LUDZKIEGO

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Każdy z nas, ludzi, spełnia róŜne czyn-ności, podejmuje rozmaite prace, osiąga lub stara się osiągać określone cele. Jest podmiotem działania i poznania. Przy tym zachodzi istotne powiązanie działania z poznaniem: nasze postępowanie czy wytwarzanie nie oparte na orientacji co do przedmiotu,  środków, okoliczności tych czynności byłoby czymś nierozumnym, nieskutecznym, liczącym chyba jedynie na „ślepy traf, na szczególny zbieg przypadków. Zresztą: jakże można chcieć czegoś, o czym się niczego nie wie? To tak (wszystkie porównania kuleją!), jakbyśmy chcieli dojechać gdzieś, nie wiedząc gdzie; wówczas zarówno samo „dojechanie", jak i jego chęć nie miałyby żadnego sensu, byłyby czymś całkowicie nieokreślonym.

Poznanie jest nie tylko  środkiem do czegoś, jest teŜ - lub moŜe przede wszystkim - swoistym sposobem bytowania: poznający wykracza poza siebie, jest swoją  świadomością przy przedmiocie, uzyskując wiedzę o nim, równocześnie niejako przyswaja go sobie i rozszerza się o niego. To poznawcze,  świado-mościowe (intencjonalne) przyswajanie (ogarnięcie) czegoś zewnętrznego jest czymś radykalnie odmiennym od przyswajania fizycznego czy organicznego. W ten sposób poznawanie nadaje człowiekowi-podmiotowi poznającemu szczególną pozycję w świecie.

Podobne prace

Do góry