Ocena brak

FILOZOFIA BOGA

Autor /KiLLbiLL Dodano /07.07.2011

Od czasu Wolffa wymienia się jako dział metafizyki lub osobną naukę filozoficzną teologię racjonalną (naturalną), zwaną też teodyceą. Ta ostatnia nazwa została po raz pierwszy uŜyta przez Leibniza na oznaczenie rozwaŜań dotyczących Opatrzności BoŜej, a wywodzi się od dwu słów greckich: ϋεός = Bóg i  δίκη  = prawo, sprawiedliwość, słuszność, osąd. Jest to nauka o istnieniu i istocie Boga oraz o stosunku Boga do świata.

Można z jakichś względów -  światopoglądowych czy dydaktycznych - zebrać całość rozwaŜań na powyŜsze tematy i opatrzyć je odpowiednią nazwą. Będzie to jednak całość z punktu widzenia metodologicznego niejednolita i trudno ją uwaŜać za odrębną naukę. Natomiast na gruncie filozofii problematyka Boga, czyli problematyka bytu pierwotnego, absolutnego i osobowego, stanowi integralny fragment ogólnej teorii bytu.

Filozofia Boga jest częścią metafizyki. Zważmy,  że 1° konkludujące argumenty na istnienie Boga mają charakter metafizyczny i związane są z określoną teorią bytu, 2° nasza ludzka (naturalna, nie odwołująca się do religijnego objawienia) wiedza o Bogu jest właściwie wiedzą o warunkach i racjach istnienia bytu niekoniecznego, a Bóg dany jest jako przedmiot rozważań metafizycznych o istnieniu i istocie racji ostatecznej bytu.

Podobne prace

Do góry