Ocena brak

FILOZOFIA A ŚWIATOPOGLĄD

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

NaleŜy odróŜnić naukowe uprawianie filozofii od filozofowania na usługach  światopoglądu, a takŜe dyskusję naukową od dyskusji światopoglądowej. Światopogląd moŜe, a nawet powinien korzystać z nauk i filozofii, jednak zawsze będzie poza nie wykraczał. Bywają światopoglądy racjonalne i nieracjonalne, religijne i niereligijne.

Podobne prace

Do góry