Ocena brak

FILATELISTYCZNY ZWIĄZEK św. GABRIELA ARCHANIOŁA, Weltbund Sankt Gabriel, Union Philatélique Chrétienne Mondiale

Autor /Pia Dodano /26.09.2012

Międzynar. organizacja zrzeszająca
zbieraczy znaków pocztowych o tematyce rei., zainicjowana
w Europie przez franciszkanów niem. w czasie II wojny
światowej.

Organizacja wywodzi się ze zbierackiej pasji Clemensa
Anheusera OFM (1897-1968) i Gabriela Schmidta OFM
(1887-1965), którzy propagowali zbieranie znaków o motywach
rei., bogato reprezentowanych na znakach pocztowych,
zwl. wydaniach okazjonalnych (rocznice, jubileusze);
zainicjowane przez nich 1942 cyrkularze filatelistyczne dały
1946 początek mies. „ G a b r i e l " , wydawanemu w RFN; stanowi
on organ związku, którego apost. ideologię oraz praktyczne
wskazówki kolekcjonerskie zawiera „katechizm
filatelistyczny" Doctrina Christiana. Christenlehre auf Briefmarken.
Schriften des „Weltbundes Sankt Gabriel" (Ke 1956),
opracowany przez Schmidta; w wyniku długoletnich doświadczeń
filatelistycznych Anheusera (i Eduarda Rüttimanna)
powstała praca Die christliche Welt in Markenbild
(I-V, Mr 1940, nakład zniszczony przez hitlerowców;
I-III, Gö 1951-53), a także współautorskie publikacje
Maria Königin der Welt. Unsere Liebe Frau in Markenbild
(Saarbrücken 1956) i Franziskus und seine Gefolgschaft
(Saarbrücken 1959);

do znanych działaczy F . Z . G . A .
należeli m.in. Richard Banka SDB, autor wielu opracowań
filatelistycznych, np. Unsere Liebe Frau auf Briefmarken
(Klagenfurt 1948), ks. Frans de Troyer z Belgii,
Rüttimann ze Szwajcarii, posiadający największe i najcenniejsze
zbiory o motywach rei., eksponowane na wystawach
międzynar., a także Joseph Franz Aumann, wiedeński
wydawca Stephanus-Verlag, autor ilustrowanych
katalogów filatelistycznych, m.in. Die Madonna in Briefmarken-
album (W 1954) i Weihnachten in Bibel und
Brauchtum (W 1955).

Rozwijające się związki krajowe (m.in. 1948 hol., 1949
franc, i 1951 austr.) utworzyły 1953 Świat. Federację Krajowych
Związków św. Gabriela pod p r o t e k t o r a t em kard. F.
Spellmanna, a obecnie kard. F. Königa; 1954 dla nauk.
badania motywów rei. na znakach pocztowych powstała
międzynar. akademia św. Gabriela w Stanach Z j e d n . , której
członków powołuje federacja; na jej prośbę pap. Paweł VI
ogłosił (9 XII 1972) archanioła Gabriela p a t r o n em poczty
i filatelistów; 1981 F . Z . G . A . skupiał 20 związków krajowych
(m.in. amer., austr., belg., brazyl., f r a n c , hol., niem.,
szwajc, w ł . ) .

Katoliccy filateliści pol. z ośrodka pozn. (Zdzisław Biadasz,
Tadeusz Dorożała, Bernard Jan Stępczyński) podjęli
próbę zorganizowania ruchu zbierackiego w Klubie Zbieraczy
Znaków Pocztowych o Motywach Rei.; 1957 w Górce
Duchownej k. Leszna odbył się zjazd połączony z wystawą;
1981 przy pozn. okręgu Pol. Związku Filatelistów reaktywowano
Klub Zbieraczy Znaków Pocztowych o Motywach
Rei., zgłaszając go do F . Z . G . A . ; członkowie Klubu organizują
okolicznościowe wystawy walorów filatelistycznych
z motywami rei., m.in. z dwóch pielgrzvmek pap. Jana
Pawła II do Polski (1979 i 1983).

 

Informator Klubu „Święty Gabriel", Pz 1981.

Podobne prace

Do góry