Ocena brak

Fikcja doręczenia i doręczenie zastępcze w post. adm.

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Doręczenie zastępcze- stosuje się je do osób fizycznych. Art. 43 „W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O tym doręczeniu zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub drzwiach mieszkania.”

Fikcja doręczenia Jeżeli nie można doręczyć pisma w sposób właściwy lub zastępczy to zawiadamia się adresata, że: - poczta przechowuje pismo przez okres 7 dni w swojej placówce, - pismo składa się w urzędzie właściwej gminy na okres 7 dni Adresat jest o tym powiadamiany informacją pozostawioną w skrzynce na korespondencję, a gdy nie jest to możliwe, w drzwiach mieszkania, w miejscu pracy. Po tym upływie pismo uważa się za doręczone. - jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ to pismo zwraca się nadawcy i uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia” art.47par1i2, Art. 46par2 „

Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała pismo i przyczynę braku jej podpisu”. Art. 49 Jeżeli przepisy szczególne pozwalają na powiadomienie stron o decyzjach lub czynnościach procesowych przez rozplakatowanie obwieszczeń, przez publiczne ogłoszenie przyjęte zwyczajowo, to doręczenie uznaje się z mocy prawa za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia wiadomości.

Podobne prace

Do góry