Ocena brak

Feudalizm we Francji - SYSTEM ADMINISTRACYJNY

Autor /dyzio Dodano /20.10.2011

Podczas panowania pierwszych Karolingów doszło do przejściowego umocnienia centralnej władzy państwowej. Głównej i decydującej przyczyny tego zjawiska nie należy się doszukiwać w wybitnych zdolnościach Karolingów, ani też w \\\"rozumie politycznym\\\" Karola Wielkiego. W rzeczywistości pewne umocnienie centralnego aparatu państwowego za Karolingów spowodowane zostało głębokimi zmianami w stosunkach społecznych.

Klasie właścicieli ziemskich - feudałów - potrzebna była w tym czasie silna władza centralna, gdyż przeciw jarzmu poddaństwa burzyli się chłopi, a właściciele włości pragnęli zdobywać coraz to nowe obszary, coraz nowych poddanych i dlatego chcieli, aby na czele państwa stał rząd zdolny do podbojów i zaborów. Tak więc na skutek zmian sytuacji chłopstwa i w związku z jego walką przeciw klasie panującej dokonały się głębokie zmiany w formach państw feudalnego. Ośrodkiem władzy w imperium Karolingów stał się na pewien czas dwór cesarski z jego urzędnikami - kanclerzem, arcykapelanem i palatynem. Kanclerz pełnił funkcję sekretarza cesarskiego i przechowywał pieczęć państwową.

Arcykapelan był zwierzchnikiem duchowieństwa frankijskiego, a palatyn - podobnie jak dawniej majordom - zarządzał dworem i stał na czele administracji. Przy pomocy kapitularzy królewskich Karol Wielki starał się rozstrzygać najrozmaitsze problemy związane z zarządzaniem rozległego państwa. Kapitularze te wydawał w porozumieniu z wielkimi posiadaczami ziemskimi, którzy w tym celu dwa razy do roku zbierali się w pałacu cesarskim. Państwo podzielone było na hrabstwa, a pograniczne okręgi zwano marchiami. Były one umocnione, miały charakter obronny, oraz stanowiły punkt wypadowy do nowych podbojów. Na czele hrabstw stali hrabiowie, a na czele marchii - margrabiowie. W celu kontrolowania pracy hrabiów, król wysyłał do poszczególnych okręgów specjalnie powołanych do tego inspektorów.

W okresie gruntownych zmian społecznych klasie panującej potrzebny był silny aparat państwowy, toteż Karol Wielki przeprowadził gruntowną reformę sądownictwa, znosząca dotychczasowy obowiązek zgłaszania .się ludności na okręgowe zgromadzenia sadowe. Sędziów nie wybierał więc lud, lecz stali się oni urzędnikami państwowymi, otrzymującymi pensję i sprawującymi swój urząd pod zwierzchnictwem hrabiów. Przeprowadzona została również reforma wojskowa. Karol Wielki nie żądał służby wojskowej od chłopów, gdyż w tym okresie byli oni już kompletnie zrujnowani i całkowicie zależni od feudałów. Podstawową siłę wojskową stanowili beneficjariusze królewscy.

Podobne prace

Do góry