Ocena brak

Ferdynand Lassalle 1825 - 1864

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Marks i on wytyczyli dwa podstawowe nurty socjaldemokracji. Uważany był za hedonistę czyli za człowieka który korzystał z życia. Gwiazda Lassalla zabłysnęła, gdy napisał program (1862r.) dla Powszechnego Niemieckiego Związku Robotniczego (ADAV). „O istocie konstytucji”. Lassall odrzuca rewolucję w ogóle. Dla Marksa państwa było instytucją klasową a dla niego ponad klasową. Określa Lassall państwo jako jedność moralną, zważywszy ze Lassal podobnie jak Marks wychodzi od Hegla. Sitlichkeit - moralność społeczna, co znaczy dla Lassala państwo jest wartością duchową i nie można go traktować jako aparatu nacisku. Lassal jako typowy Niemiec był zwolennikiem silnego państwa. Pisał on o wojnach chłopskich które wg niego miały znaczenie postępowe gdyż:

1. wzbudziły poczucie narodowe niemiecki,

2. wojny chłopskie przyspieszyły procesy zjednoczenia Niemiec.

Lassall zanegował marksistowską tezę o Historycznym Pochodzeniu Państwa. Człowiek ze swej natury jest istotą społeczną która dąży do stworzenia państwa. Lassall traktuje państwo jako żywy organizm (gdy jedna część szwankuje to i reszta nie działa prawidłowo). Państwo jest po to aby zaspakajać jego potrzeby i jest tworem doskonałym. Państwo jest również po to aby harmonizować to co subiektywne z tym co obiektywne. Sitlichkeit jest wątkiem obiektywnym a Moralitat subiektywnym. Twierdzi on ze państwo jest samowiedną substancją etyczną – co oznacza że państwo po prostu istnieje, ono nie jest wymyślone, a jednym z zadań państwa to wychowanie człowieka. Uświadamia człowiekowi co jest jego powinnością i do czego należy dążyć. Twierdził ze państwo nie może narzucać swoich celów jednostce. Kategoria potrzeb jest niezwykle istotna! - potrzeby są bodźcem rozwoju nie tylko materialnego ale i duchowego.

To właśnie państwo jest najlepszym instrumentem wspomagającym człowieka w zaspakajaniu potrzeb dlatego mówi on o konieczności zreformowania państwa a nie o jego zburzeniu. W przypadku Lassalla kategoria klas jest opisana w sposób: -klasa robotnicza jest czymś zupełnie innym niż szlachta czy mieszczaństwo, różnica polega na tym, że szlachta i mieszczaństwo są klasami uprzywilejowanymi a robotnicy są klasą bez jakichkolwiek uprzywilejowań. W przypadku szlachty przywileje wynikają z urodzenia a w przypadku mieszczaństwa z posiadania. Klasy nie są antagonistyczne to upada idea rewolucji. Tłumaczył to także w broszurce „O istocie konstytucji” gdyż wg niego zmiana w kierunku socjalizmu powinna dokonywać się w drodze prawa, i zmianie ulec powinna także konstytucja. I tutaj rodzi się pytanie czym jest konstytucja, twierdzi on że „konstytucja spisania to nie jest to samo co konstytucja rzeczywista”. „A właściwa konstytucja jest to realne ustosunkowanie się sił społecznych wzajemnie do siebie.”

Dokument spisany powinien być odzwierciedleniem warunków które w danym państwie obowiązują. By zmienić konstytucję należy wywalczyć prawo wyborcze. Wierzył Lasswell w konieczność demokratyzacje systemu politycznego. Uważał ze krokiem do socjalizmu będzie nowy styl gospodarowania -stowarzyszenia wytwórcze (które powstaną pod egidą państwa). Robotnicy nie posiadają takich funduszy aby stworzyć stowarzyszenia więc ot państwo powinno udzielać robotnikom wysokim kredytów aby umożliwiać im tworzenie takich stowarzyszeń. Istotne jest również to aby stowarzyszenia wytwórcze zastępowały inne firmy. Gospodarka miała się opierać na zasadzie stowarzyszeń wytwórczych. Uważał ze robotników należy przekonać do poglądu „zmiana kapitalizmu w socjalizm”. Twierdził ze potrzeba jest czasu aby robotnicy uwierzyli w swoje możliwości, i to jest też celem partii robotniczym, nie walka z państwem ale referowanie jej, uświadamianie i agitacja robotników.

„Spiżowe Prawo Pracy” - to było prawo opracowane na podstawie Tomasza Malthusa. Wysokość płacy roboczej w długim czasie jest uzależniona od minimalnych kosztów utrzymania robotnika i jego rodziny - czyli występowanie minimalnej płacy związane jest z nadmiarem robotników na rynku. Przewidywał że postęp technologiczny będzie polepszał życie ludzkie. Twierdził ze rozwój ten można będzie kontynuować w drodze pokojowej. Twierdził ze własność prywatna jeżeli jest zdobyta legalnie i uczciwie jest nienaruszalna. Lassall zakładał ze państwo będzie chroniło inne indywidualne własności człowieka – wolna korespondencja, zgromadzeń, czy słowa.

Optymistycznie patrzył na człowiek a i uważał ze człowiek wznosi się na coraz wyższy poziom rozwoju moralnego a wraz z tym coraz mniej w człowieku jest egoizmu, człowiek jest coraz bardziej świadoma istotą i coraz chętniej podejmuje działania dla dobra wspólnego

Podobne prace

Do góry